Du er her

Hva er tenkt, og hva er lest?

Personer med psykoselidelser hadde større vansker med å gjenkjenne selvlagde minner sammenlignet med en kontrollgruppe, viste Christian Thoresens doktorgradsarbeid. Fenomenet var assosiert med redusert aktivitet i bestemte hjerneområder.

Utviklingen av psykotiske vrangforestillinger ser ut til a kunne knyttes til var generelle evne til a avgjore hva som er tenkt og hva som er opplevd – essensielt for var forstaelse av oss selv og omverdenen. Denne studien viste at slike vansker ble mer uttalte jo mer alvorlig vrangforestillingene var, og at dette var assosiert med redusert aktivitet i frontale og temporale hjerneomrader.

Christian Thoresen forsvarte 6. juni avhandlingen On cognitive, emotional and clinical aspects of source-monitoring: Functional MRI findings for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo.

Kontakt: uxthch@ous-hf.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 9, 2013, side

Kommenter denne artikkelen