Du er her

Doktorgrader

Noen mestrer store påkjenninger, livskriser og stress uten særlige problemer. Andre får vansker av langt mindre grunner. Hva kan grunnene til slike forskjeller være? Og kan disse måles?

Avhandlinga tar for seg korleis nevropsykologiske metodar kan nyttast til å auka forståinga for viktige sider ved tenking og psykososial tilpassing hos pasientar med epilepsi.

Forståelse av antisosial atferd og kjønns- og aldersforskjeller i sammenheng med denne atferden er tema for avhandlingen.

Målet med studien var å dokumentere og analysere 12–17 år gamle barns psykososiale situasjon og mestringsreaksjoner når de blir foreldreløse på grunn av aids.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 8, 2007, side 1030-1031

Kommenter denne artikkelen