Du er her

Vitenskapelig artikkel

Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. desember 2006

Hvordan er det å være iransk psykolog i Norge? Ifølge Manouchehr Darakhshanfar har utfordringene kommet på rekke og rad, men i stadig større grad møtes han som et individ og ikke som en kategori.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. desember 2006
Teoretisk artikkel
Publisert
27. oktober 2006

Eksponeringsbaserte tilnærminger har den beste dokumentasjonen i traumebehandling. Men i noen tilfeller er eksponering ikke tilrådelig. Hvilke kriterier bør gjelde for å hjelpe pasienter til å konfrontere traumer?

Teoretisk artikkel
Publisert
1. september 2006

Den relasjonelle psykoanalysen forstår mennesket som grunnleggende relasjonssøkende og meningsskapende. Dette har stor betydning for den terapeutiske samhandling.

Teoretisk artikkel
Publisert
1. september 2006

Terapeutens subjektivitet er gjenstand for økende interesse. Er terapeutens personlige involvering forenlig med faglig fundert praksis?

Teoretisk artikkel
Publisert
1. september 2006

Pasienten skal her og nå kunne oppleve terapeuten som et tilgjengelig medsubjekt. Men hvordan skal vi forstå forholdet mellom fortid, nåtid og fremtid i relasjonell psykoanalyse?

Teoretisk artikkel
Publisert
1. september 2006

Jessica Benjamins begrep om tredjehet er en sjelfull metafor for gode måter å være sammen på. Samspill hvor det er en gjensidig opplevelse av den andre som subjekt vil skape et rom der kraft til endring kan oppstå.

Teoretisk artikkel
Publisert
1. september 2006

Psykiske lidelser er ofte forbundet med lav selvaktelse. Arbeid med pasientens selvopplevelse er viktig i psykologisk behandling. Derfor har kunnskap om selvaktelse stor klinisk relevans.

Teoretisk artikkel
Publisert
1. september 2006

I de senere år har vi vært vitne til en rekke endringer i tenkningen omkring selvet og subjektiviteten, også innenfor psykologisk teori. Hvilke konsekvenser har dette for klinisk virksomhet?

Teoretisk artikkel
Publisert
1. august 2006

I denne artikkelen presenteres nyere forskning om komplisert sorg og sentrale aspekter ved sorgintervensjon. Et kasuseksempel illustrerer hvordan kompliserte sorgreaksjoner kan møtes i klinisk praksis.

Sider