Du er her

Tall fra lønnsoppgjørene

De sentrale delene av lønnsoppgjørene i de offentlige sektorene er i stor grad gjennomført. Men lokale forhandlinger gjenstår ennå mange steder.

Publisert
5. august 2010

Ferdig: Lønnsoppgjøret i år ser ut til å havne på rundt 3,4 prosent. Illustrasjon: YAY Micro/ A.O. L. Hageberg.

Resultatene så langt ser ut til å etablere et lønnsnivå for nyutdannede i de fleste helseforetakene på ca. 420 000 per år eller til dels noe mer. Spesialisters lønn varierer mye og ligger reelt stort sett fra 580 000 og oppover. Minstelønnsbestemmelsene kan imidlertid noen steder være noe lavere enn den faktiske lønnen. Dersom du får tilbud om stillinger, er det viktig at du vurderer om lønnstilbudet er i tråd med din kompetanse og hva du kan oppnå andre steder.

Statlig sektor

Den totale årslønnsvirkningen for oppgjøret i staten var om lag 3,3 prosent. Disse pengene ble brukt på tre elementer: generelt tillegg, sentrale justeringer og lokale forhandlinger.

  1. Generelt tillegg: Endring av pengeverdien i hvert lønnstrinn. Under lønnstrinn 60 (472 800) fikk alle et kronetillegg på 9700. Fra lønnstrinn 60 fikk alle et tillegg på 2,1 prosent, alt med virkning fra 1. mai.
  2. Sentrale justeringer: 1 prosent av lønnsmassen er avsatt til dette, med virkning fra 1. juli 2010. En stor del av disse pengene har gått til stillingskoder som har minst 60 prosent kvinner og hvor flertallet i stillingskoden har 3-årig utdanning eller mer. I disse justeringsforhandlingene fikk alle ansatt i stillingskodene 0794 Psykolog, 1304 Psykolog med godkjent spesialitet eller 0795 Spesialpsykolog to lønnstrinn tillegg. Laveste lønnstrinn for disse kodene heves også med to lønnstrinn. Med det generelle tillegget på lønnstabellen og lønnstrinnsjusteringen vil psykologer som er i disse stillingskodene, få et lønnsopprykk i år på om lag kr 30 000. Stillingskode 0793 Psykolog utgår.
  3. Lokale forhandlinger skjer med virkning fra 1. september, innenfor en økonomisk ramme på 0,9 prosent. Det er en sterk føring til de lokale forhandlingene: Kvinner skal få en større andel av avsetningen til lokale forhandlinger enn fordelingen av antall årsverk mellom kvinner og menn tilsier. Det skal legges spesiell vekt på å vurdere forholdet mellom kvinners og menns innplassering i stillingskoder ut fra kvalifikasjoner, oppgaver og ansvar.

De lokale forhandlingene skal være gjennomført i hver enkelt etat innen 31. oktober.

Forskerstillinger

Stillingskodene 1183 Forsker, 1532 Dosent og 1013 Professor har lønnstrinn 67 som nytt laveste lønnstrinn i spennet. 1404 Professor har lønnstrinn 76 som nytt laveste lønnstrinn. Alle i stillingskoden 1378 Stipendiat går opp to lønnstrinn. Nytt laveste lønnstrinn for denne gruppen er lønnstrinn 47.

Blir man tilsatt fra 1. mai 2010 eller senere med stillingskoden 1017 Stipendiat eller 1476 Spesialistkandidat, blir man plassert på minimum lønnstrinn 48, lønnsramme 20, alternativ 8. De som ble ansatt før 1. mai, får ikke denne lønnsøkningen. Der dette gir urimelige utslag for arbeidstakere som er ansatt før 1. mai, må det tas opp med den lokale arbeidsgiveren.

1108 Forsker, 1008 Høgskolelektor, 1009 Universitetslektor, 1010 Amanuensis får alle ett lønnstrinn.

I fellesbestemmelsene har det kommet et nytt punkt: «arbeidstakere har rett til en årlig samtale om kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling. Samtalene skal bidra til likelønn mellom kjønnene.» Dette er en interessant mekanisme for å sikre at ledelsen har et bevisst forhold også til avlønning av akademikere.

Kommunal sektor – KS-området

Dette omfatter psykologer ansatt i kommuner eller fylkeskommuner, unntatt Oslo kommune. Alle lønnsendringer for psykologer skjer kun som et resultat av lokale forhandlinger i den enkelte kommune/fylkeskommune.

Andre grupper som er omfattet av sentral lønnsdannelse, har gjennomsnittlig fått en lønnsøkning på om lag 3,4 prosent på årsbasis, eller rundt 5 prosent lønnsheving sammenlignet med lønnen før oppgjøret. Psykologforeningen vil i løpet av august sende et eget brev (rundskriv nr. 11/2010) til alle medlemmer som er registrert med arbeidssted i en kommune/fylkeskommune. Rundskrivet vil gi mer detaljert informasjon om lønnsoppgjøret i kommunal sektor.

Det er viktig at den tillitsvalgte i hver kommune/fylkeskommune krever lønnsforhandlinger for medlemmene i Psykologforeningen og sørger for å få informasjon fra arbeidsgiveren om blant annet drøftingsmøter og forhandlingsprosessen. Virkningsdato for lønnsendringene er 1. mai, med mindre partene er enige om noe annet. De lokale forhandlingene skal være ferdig gjennomført innen 1. oktober.

HSH/HUK-områdene

Resultatene av de sentrale forhandlingene i tariffområdet Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon/Helse Utdanning og Kultur (HSH/HUK) speiler resultatene i de tilsvarende offentlige sektorene. Psykologforeningens rundskriv nr. 12/10, som har gått ut til alle medlemmene i dette tariffområdet, gir mer utførlig informasjon om resultater og gjennomføring av lokale forhandlinger. For de som er omfattet av kun lokal lønnsdannelse, skal oppgjøret gjelde fra 1. mai, og forhandlingene skal være gjennomført innen 1. oktober.

Oslo kommune

Den totale rammen for oppgjøret i Oslo kommune er 3,37 prosent på årsbasis, fordelt slik:

  1. Generelt tillegg på 8500 kroner opp til lønnstrinn 53 (kr 476 800). For høyere lønninger er økningen på lønnstabellen på 1,8 prosent.
  2. Sentrale lønnmessige tiltak tilsvarende 0,3 prosent av lønnsmassen.
  3. Lokale forhandlinger med virkning fra 1. august. Det er avsatt midler tilsvarende 0,6 prosent av lønnsmassen på årsbasis til de lokale forhandlingene i den enkelte virksomhet. Dette tilsvarer en lokal pott på 1,44 prosent per 1. august 2010. Lokale forhandlingene skal ha en likelønnsprofil. Forhandlingene skal være gjennomført innen 31. oktober.

Helseforetakene (Spekter Helse)

Alle lønnsendringer for psykologer i helseforetakene (sykehusene) forhandles i det enkelte foretak. Disse forhandlingene er nå gjennomført. Før disse resultatene er endelige og offisielle, må alle Akademikernes medlemsforeninger ha gjennomført sine forhandlinger og Akademikerne Helse ha hatt de avsluttende sentrale forhandlingene. Dette vil sannsynligvis ikke skje før i slutten av august.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 8, 2010, side

Kommenter denne artikkelen