Du er her

Endringer i ferieloven

Fra og med 1. juli 2014 blir arbeidstakernes ferierettigheter ved sykdom styrket.

Grunnet EUs arbeidstidsdirektiv har Norge gjennom EØS-avtalen blitt pålagt å foreta endringer i ferieloven. Endringene innebærer hovedsakelig at retten til utsatt ferie i forbindelse med sykdom blir utvidet. Samtidig blir retten til økonomisk kompensasjon for ikke avviklet ferie opphevet.

Etter gjeldende bestemmelse i ferieloven § 9 nr. 1 annet ledd må en arbeidstaker ha vært helt arbeidsufør i minst 6 virkedager etter påbegynt ferie for å ha rett til utsatt ferie. Endringen fra 1. juli innebærer at arbeidstakere kan utsette ferien allerede etter første sykedag. Endringen samsvarer med lovens intensjoner om rekreasjon og hvile i ferieperioden. Dokumentasjonsplikt ved legeerklæring endres ikke.

Arbeidstakere kan etter nåværende § 9 nr. 1 tredje ledd i ferieloven kreve inntil 12 virkedager overført til påfølgende ferieår for ferie som på grunn av sykdom ikke er avviklet. Ved endringen 1. juli oppheves rammen på 12 virkedager, slik at all lovbestemt ferie som ikke er avviklet, overføres til påfølgende ferieår.

Videre vil ferieloven § 11 nr. 2 annet ledd endres slik at arbeidstakere ikke lenger kan få erstattet ferien økonomisk ved sykdom eller ved foreldrepermisjon. Ferie som ikke er avviklet, overføres til påfølgende ferieår.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 8, 2014, side 657

Kommenter denne artikkelen