Du er her

I jobb til 80, minst

Regjeringen foreslår å heve aldersgrensen for bortfall av autorisasjon for helsepersonell fra 75 til 80 år.

Ifølge helse- og omsorgsminister Bent Høie er eldres generelt bedre helse og høyere levealder i seg selv argumenter for å heve aldersgrensen.

– Eldre helsepersonell utgjør også en betydelig ressurs, med solid helsefaglig kompetanse og erfaring. Denne ressursen bør utnyttes bedre, sier han i en pressemelding fra Helsedepartementet.

I dag faller autorisasjonen bort når helsepersonell fyller 75 år. Helsepersonell som ønsker å fortsette med pasientrettet virksomhet etter dette, må søke om lisens, normalt for to år av gangen frem til fylte 80 år og ett år av gangen etter dette. Regjeringen foreslår nå å heve aldersgrensen for bortfall av autorisasjon for helsepersonell fra 75 til 80 år. Samtidig videreføres dagens ordning med søknad om lisens etter at aldersgrensen er nådd. Regjeringens forslag inneholder også forslag om en overgangsordning for helsepersonell som er mellom 75 og 80 år når ny aldersgrense innføres.

Forslaget er ifølge Helsedepartementet en del av regjeringens arbeid med å fremme aktiv og trygg aldring og å legge bedre til rette for at eldre skal kunne stå lenger i arbeidslivet.

Høringsfristen er satt til 1. oktober 2014.

Psykologtidsskriftet

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 8, 2014, side

Kommenter denne artikkelen