Du er her

For lite oppfølging av elever

Mange lærere synes verken de har kompetanse eller tid til å følge opp elever som sliter psykisk. Dette kommer fram i en ny rapport om psykisk helse i skolen.

Det er NIFU som står bka undersøkelsen som kom ut i månedsskiftet mai/juni. Hensikten er blant annet å kartlegge læreres holdninger og kunnskap om elevenes psykiske helse.

Rapporten viser blant annet at én av fem lærere ikke vet at de gjennom de siste tre årene har hatt elever som sliter med psykiske vansker. Nesten halvparten av lærerne sier at de ikke har kompetanse til å utarbeide egne opplegg for elever som sliter psykisk. Rapporten viser også at nesten en av tre lærere ikke har tid eller ressurser til å tilrettelegge undervisningen spesielt for elever med psykiske vansker.

– Dersom vi skal lykkes med å forebygge psykiske lidelser må vi starte tidlig før problemene vokser seg store. Jeg mener det er behov for å styrke det forebyggende arbeidet blant barn og unge, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie på departementets nettsider. Departementet vil bevilge 200 millioner kroner mer til helsestasjons- og skolehelsetjenesten i 2015.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 7, 2014, side

Kommenter denne artikkelen