Du er her

Originalartikkel

Originalartikkel
Publisert
5. april 2011

En undersøkelse blant 290 elever i videregående skole viser en positiv sammenheng mellom fysisk aktivitet og flere mål på psykisk helse. Samtidig vet vi at kun halvparten av norske 15-åringer tilfredsstiller anbefalingene for fysisk aktivitet.

Originalartikkel
Publisert
5. november 2010

I spesialistoppgaver i klinisk psykologi finner vi gode eksempler på forskning og tjenesteutvikling i en praktisk kontekst. Men ofte ville den metodemessige kvaliteten enkelt kunne forbedres.

Originalartikkel
Publisert
5. november 2010

Ni av ti norske psykologer anvender tester, men det er stor forskjell mellom fagdisiplinene. Yngre psykologer bruker flere tester enn eldre psykologer, mens menn og eldre psykologer i større grad forvisser seg om at metodene er kvalitetssikret.

Originalartikkel
Publisert
5. oktober 2010

Ansatte i psykisk helsevern, studenter og lekfolk, er i stor grad samstemte om at selvmord ikke er akseptabelt. Samtidig tror overraskende mange på myten om at man ved å snakke om selvmord risikerer å øke selvmordsfaren.

Originalartikkel
Publisert
5. september 2010

Tiltak for å overvinne språkbarrierer i offentlig sektor er helt nødvendig for å sikre minoritetsspråkliges grunnleggende rettigheter. En undersøkelse blant helsepersonell viser imidlertid at det hersker stor usikkerhet om når det skal benyttes tolk, og det er få rutiner for å sjekke tolkenes kvalifikasjoner.

Originalartikkel
Publisert
5. juli 2010

«De Utrolige Årene» er en veldokumentert behandling av utagerende barn i alderen 3–8 år. Denne studien kartlegger om ADHD og komorbide internaliserings- og eksternaliseringsvansker hos barnet og forhøyet stress hos mødrene påvirker effekten av behandlingen.

Originalartikkel
Publisert
5. juni 2010

Vold blant pasienter med psykotiske lidelser i psykisk helsevern for ungdom er mangelfullt undersøkt. Som den første i Norge gir den foreliggende undersøkelsen en systematisk gjennomgang av vold i en psykoseavdeling for ungdom

Originalartikkel
Publisert
5. juni 2010

Studentterapeuter på profesjonsstudiet ved NTNU og Universitetet i Bergen er bekymret for å mangle faglige kunnskaper og for å få negativ tilbakemelding fra veileder og medstudenter. Vår studie tyder på at bekymringene manifesterer seg ulikt i løpet av studieforløpet.

Originalartikkel
Publisert
5. mars 2010

Arbeidsmiljøbelastninger og personkjennetegnet «tvil om egne evner som terapeut» forklarer i stor grad forskjellene i emosjonell utmattelse. Veiledning og sosial støtte har mindre innvirkning.

Originalartikkel
Publisert
5. februar 2010

Psykologforeningens bestemmelser om skriftlig arbeid harmonerer ikke med eksisterende praksis. Bestemmelsene bør revideres med tydeligere spesifikasjon av oppgavevarianter og av krav som skal stilles til de ulike typene.

Sider