Du er her

Originalartikkel

Originalartikkel
Publisert
5. januar 2010

Denne studien viser en klar sammenheng mellom dialogisk kommunikasjon og kvaliteten på ledergruppens resultater. Vi vil hevde at dialog har en positiv effekt på teameffektivitet utover å redusere konfliktnivået i gruppen, fordi dialog stimulerer utforskning av gruppemedlemmenes ulike synspunkter.

Originalartikkel
Publisert
5. november 2009

Det har i liten grad vært kartlagt hvor mange og hvem som går til psykolog i Norge. Denne landsdekkende undersøkelsen viser at hver syvende person mellom 26 og 32 år har fått hjelp hos psykolog. I slutten av 20-årene har hver sjette kvinne og hver tiende mann vært hos psykolog. En vesentlig andel gikk til privatpraktiserende terapeuter.

Originalartikkel
Publisert
5. september 2009

Religion er en viktig del av livet for majoriteten av Norges befolkning. Likevel synes ikke psykologutdanningen å vektlegge religion eller religiøs tro i særlig grad. En ny norsk undersøkelse viser hva psykologistudentene ved profesjonsstudiet mener om dette.

Originalartikkel
Publisert
5. september 2009

Psykoterapeuter som jobber med barn, ser ut til å posisjonere seg ut fra to forståelsesformer som vi har kalt gjensidighetsdiskursen og observasjonsdiskursen. Sammen kan de sies å fange en kontrastfylt spennvidde av oppgaver og tenkning knyttet til oppstart av barneterapi.

Originalartikkel
Publisert
5. september 2009

En stor gruppe spedbarn og småbarn viser ikke symptomer som tilfredsstiller kriteriene for diagnose på akse 1 i diagnosesystemet DC: 0–3. Hvorfor er da disse barna havnet i barne- og ungdomspsykiatrien, og hva kjennetegner dem?

Originalartikkel
Publisert
5. august 2009

Selv om de fleste greier seg bra etter alvorlige rasulykker, sliter de som ikke kan returnere til sin bolig. Tidlig screening kan sikre dem som trenger det, adekvat psykososial oppfølging.

Originalartikkel
Publisert
5. august 2009

Det nye diagnosesystemet «Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental Disorders of Infancy and Early Childhood (DC: 0–3)» gir psykologer og andre fagfolk et verktøy til å hjelpe sped- og småbarn i risikosonen for emosjonelle forstyrrelser.

Originalartikkel
Publisert
5. juli 2009

En god terapeutisk allianse er nødvendig og viktig i psykologisk behandling. Dens kausale eller kurative effekt kan imidlertid variere som en funksjon av pasientens diagnose.

Originalartikkel
Publisert
5. juni 2009

Den norske versjonen av Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence (WASI) har vært tilgjengelig for norske psykologer siden 2007. Denne studien undersøkte hvor godt samsvar det er mellom WASI og WAIS-III i et blandet klinisk utvalg. De to testene gir tilnærmet identisk Total IQ, men WASI gir lavere Verbal IQ og høyere Utførings IQ enn WAIS-III.

Originalartikkel
Publisert
5. april 2009

E-terapi utfordrer våre forestillinger om psykoterapi og har blitt møtt med faglig skepsis. Forfatterne oppfordrer til en mer systematisk utforskning av muligheter og ulemper ved terapeutisk bruk av Internett. Tre klienter forteller om sine erfaringer med terapiformen.

Sider