Du er her

Originalartikkel

Originalartikkel
Publisert
2. juli 2014

Hele familien berøres når et familiemedlem utsettes for traumatiserende hendelser. Hjelpere bør være proaktive i sin kontakt, og oppfølgingen bør være traumeinformert med kontinuerlige vurderinger av hjelpebehov.

Originalartikkel
Publisert
4. april 2014

ADHD er en viktig prediktor for senere rusmiddelavhengighet. Men oppdages ADHD hos barn og ungdom tidlig nok?

Originalartikkel
Publisert
5. februar 2014

Eldre med psykiske lidelser kan ha god effekt av terapi, men som gruppe er de storforbrukere av psykofarmaka og underrepresentert innenfor psykologiske helsetjenester. Undersøkelsen tyder på at få eldre med en behandlingstrengende psykisk lidelse henvises til psykoterapi.

Originalartikkel
Publisert
7. januar 2014

Dommeres stereotypisk oppfatninger av kvinner og av ofre for voldtekt kan ha betydning for deres vurdering av et offers troverdighet, ansvar og skyld under en rettsak. Denne artikkelen ser på sjåvinistiske oppfatninger om kvinner og såkalte voldtektsmyter blant lekdommere og fagdommere i Norge.

Originalartikkel
Publisert
5. desember 2013

Schizofrenibegrepet brukes ofte som metafor i norske medier, urelatert til sykdommen schizofreni. I artikler som omtaler mennesker med schizofreni, er det sjelden innhentet ekspertuttalelser. Dette kan ha betydning for befolkningens forståelse av schizofrenilidelsen.

Originalartikkel
Publisert
5. oktober 2013

Helsedirektoratets rekrutteringstilskudd har gitt flere psykologer i kommunalt psykisk helsearbeid. Men psykologenes kompetanse brukes først og fremst i behandling av enkeltbrukere, ikke for å styrke det folkehelserettede arbeidet.

Originalartikkel
Publisert
4. oktober 2013

Behovet for tolketjenester i helse- og omsorgssektoren øker, samtidig som det er et underforbruk av tolk i helsetjenesten. Vår kvalitative studie blant innvandrerpasienter og helsepersonell viser at det fortsatt mangler rutiner for å informere pasienter om retten til tolk. Det mangler også rutiner for å kvalitetssikre helsepersonells tolkebruk og deres vurdering av tolkebehovet.

Originalartikkel
Publisert
5. september 2013

Kollektivbehandling utgjør mesteparten av institusjonstilbudet for mindreårige med rus- og atferdsvansker. Likevel har det manglet en grundig beskrivelse av felles behandlingselementer i dette tiltaket.

Originalartikkel
Publisert
5. juli 2013

Gravferdselskonsulenter anbefaler at barn får delta i ritualer ved dødsfall – hvis de selv ønsker det.

Fagartikkel: Foreldrekonflikter etter samlivsbrudd
Publisert
5. juni 2013

Foreldrekonflikter ved samlivsbrudd dreier seg ikke bare om bosted og samværstid med barnet. Denne studien av mekling har identifisert flere forhold som ligger bak og bidrar til gordiske knuter. Fagfolk som arbeider med barn og familier etter brudd, bør sette seg inn i kjennetegnene.

Sider