Du er her

Kvalitet og penger i samme bestilling

Det nye sentralstyret får med seg en omfattende bestilling fra landsmøtet om å legge til rette for bedre kvalitet og rammevilkår for psykologfaglig arbeid.   

Publisert
22. november 2019

Det var et omforent forslag fra lokallagene i Buskerud og Oppland som var bakteppe for landsmøtedelegatenes diskusjon om hvordan man best legger til rette for kvalitet i psykologfaglig arbeid.  

I intervjuet Vanskelig å kreve ressurser uten å definere kvalitet, tok lokallagslederne Even Rognan og Iver Sørlie Røhr til orde for å samle psykologene på tvers av skoleretninger og interesser, og vise helsepolitikere, helseforetak og brukere hvordan psykologifaget kan forbedre kvaliteten i tjenestene. De etterlyste blant annet en beskrivelse av hvordan klinisk ekspertise kan konkretiseres, tilegnes, implementeres og opprettholdes.  

De to forslagstillerne mener de har fått godt gjennomslag for de sentrale punktene i landsmøtets vedtak. De viser til at sentralstyret nå skal opprette en arbeidsgruppe som skal beskrive hvordan psykologer aller best tilegner seg klinisk ekspertise og hvordan dette bør slå ut i spesialistutdanningen. 

Psykologforeningen må lage en strategi for hvordan kommunene skal oppfylle sitt «sørge for»-ansvar både for forebygging, utredning, behandling og rehabilitering. 

Anne-Kristin Imenes

Stillinger forsvinner

I det tredelte forslaget til vedtak som landsmøtet ga sin oppslutning, bes sentralstyret også om å lage en strategi for å utvikle kommunale tjenester. En av delegatene bak forslaget, Anne-Kristin Imenes fra Vestfold lokallag, mener det er nødvendig fordi tilskuddet til kommunepsykologer blir borte fra nyttår og istedet bakes inn i de kommunale rammetilskuddene. 

Anne Kristine Imenes 

- Under landsmøtet har jeg fått høre historier om kommunepsykologstillinger som nå forsvinner. Derfor må vi jobbe for at kommunepsykologene og de tjenestene de skal levere til befolkningen, sikres gjennom en robust finansieringsordning for eksempel gjennom statlig delfinansiering, slik fysioterapeutene og fastlegene har fått til, sier hun.  

Hvis ikke frykter hun den opprinnelige intensjonen med lovfestingen av psykologer i kommunen blir borte.  

- Om en psykolog ansatt i kommunen får en administrativ stilling, innebærer ikke det at kommunens behov for bedre psykologtjenester er dekket. Derfor må Psykologforeningen lage en strategi for hvordan kommunene skal oppfylle sitt «sørge for»-ansvar både for forebygging, utredning, behandling og rehabilitering. 

- Det blir ikke likeverdige tjenester for alle uten at den psykiske helsehjelpen bygges kraftig ut, sier hun.  

Faglig kvalitet og rammevilkår

Siri Næs 

 

Siri Næs (Møre og Romsdal) som våren 2019 gjennomførte en undersøkelse som avdekket at psykologer ansatt i helseforetakene ikke får gitt god nok behandling, mener sentralstyret nå har fått et godt utgangspunkt for å jobbe videre med kvalitet i spesialisthelsetjenestene og kommunene. 

- Det er viktig med et helhetlig perspektiv, og jeg håper at sentralstyret vil se de ulike punktene i vedtaket i sammenheng, sier hun. 

Hun mener forslaget ser faglig kvalitet og rammevilkår i sammenheng.

- Det viser at det ikke behøver være en motsetning å jobbe for mer ressurser og høyere kvalitet samtidig. Det bygger derfor bro mellom det som har fremstått som motsetninger i oppløpet til landsmøtet, sier hun.

Kommenter denne artikkelen