Du er her

Doktorgrader

Nyere ledelsesmodeller fokuserer på lederen som inspirator og relasjonen mellom lederen og de ansatte. Avhandlingen setter søkelyset på transformasjonsledelse i en norsk kontekst.

Hvorfor det er så vanskelig for voksne å oppdage seksuelle overgrep mot barn, og hvorfor er det så vanskelig for barn som utsettes for seksuelle overgrep, å fortelle om overgrepene?

Er barn av innvandrere som selv er født og oppvokst i Norge mer utsatt for psykiske vansker enn ungdom med norsk bakgrunn? Trenger man egne teorier for å forstå psykiske vansker hos disse?

Hvordan forstår og utformer barn og voksne i vår tids fosterfamilier et felles hverdagsliv, og hvilke muligheter for relasjonsdannelse har de innenfor disse institusjonelle rammene?

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 4, 2006, side 373-374

Kommenter denne artikkelen