Du er her

Ivrige på spesialisering

Det er ingen forskjell mellom kvinner og menn i tidsbruk på spesialisering. Det ser også ut til at de senere års psykologkull raskere blir spesialister.

Publisert
5. oktober 2009

Vi presenterer for tiden utvalgte tabeller fra statistikken i Tidsskriftet, første utdrag ble gjengitt i septembernummeret. Norsk Psykologforenings medlemsstatistikk for 2009 er basert på uttrekk av data fra medlemsregistret per 1. januar 2009.

Spesialisering

Tema for dette utdraget er tidsbruk knyttet til spesialisering. Tabell 1 viser gjennomsnittlig tidsbruk fra godkjenning som psykolog til første spesialitet ble oppnådd. Årstallene i kolonnen til venstre er årstall da første spesialitet ble oppnådd.

Tabell 1. Gjennomsnittlig tidsbruk fra godkjenning som psykolog til første spesialitet ble oppnådd.

Totalt

Kvinner

Menn

Antall

Snitt år

Antall

Snitt år

Antall

Snitt år

Kjønns-differanse

1997

50

9,1

22

9,9

28

8,5

–1,4

1998

76

9,8

46

9,8

30

9,9

0,1

1999

69

9,2

40

8,6

29

10,0

1,4

2000

81

11,0

60

10,5

21

12,2

1,7

2001

98

9,8

66

9,8

32

9,9

0,1

2002

93

9,3

67

9,5

26

9,0

–0,4

2003

107

10,2

80

10,0

27

10,6

0,6

2004

105

9,3

69

9,3

36

9,2

–0,1

2005

119

9,6

85

9,9

34

8,9

–1,0

2006

182

9,4

128

9,6

54

9,1

–0,5

2007

285

9,8

186

9,9

99

9,6

–0,3

2008

250

10,0

170

9,7

80

10,6

0,9

Vektet gjennomsnitt:

9,8

9,7

9,8

0,03

Tabellen utelater de som ble godkjente psykologer i perioden 2004–2008, og som samtidig er godkjente spesialister. I praksis er dette folk med utenlandsk godkjenning/spesialitet. Alle årsangivelser er rundet av til én desimal, med unntak av den vektede kjønnsdifferansen, som ellers ville vært rundet ned til null.

Ingen kjønnsforskjeller

Tabellen viser tydelig at det ikke er noen systematiske kjønnsforskjeller. Dette er interessant, fordi en kunne ha antatt at fravær i forbindelse med foreldrepermisjon skulle føre til at kvinner brukte lengre tid.

Det ser heller ikke ut til at det i perioden har vært noen vesentlige endringer i hvor mange år det gjennomsnittlig tar fra godkjenningen som psykolog til første spesialisering.

Merk at det var frist 1. januar 2008 for fullføring av spesialitet etter gamle regler. Noen av disse ble først godkjent i 2008. Dette kan forklare at snittiden har gått noe opp de siste årene.

Det vil bli interessant å se om det første kullet som har fulgt ny ordning med innføringsprogram/fellesprogram, gjennomfører raskere. Det første kullet startet i 2004, og hoveddelen av disse vil fullføre fra 2009.

Positiv utvikling

Selv om ikke gjennomsnittlig tidsbruk før første spesialitet har endret seg særlig i de siste 10 årene, viser figur 1 en positiv utvikling.

Figur 1. Prosentandel av hvert kull som har oppnådd spesialitet.

Diagrammet viser hvor stor prosentandel av hvert kull som har oppnådd spesialitet (y-aksen) et gitt antall år etter godkjenning som psykolog (x-aksen). Jo kortere linjen er, jo nyere årskull.

Årskullene kan deles inn i tre grupper, årskullene 1990–1995, 1996–1999 og 2000–2003. Vi ser at den første gruppen brukte fra 12 til 15 år før over halvparten av kullet var spesialister. Den andre gruppen brukte 9 til 10 år på det samme. I den tredje gruppen er det bare kullene 2000 og 2001 som har passert 50%, men disse har bare brukt 7 til 8 år på dette. Tendensen for 2002-kullet er som for 2001, de følger hverandre tett i andel etter 5 og 6 år. For nyere årskull psykologer går det altså vesentlig raskere med spesialiseringen enn tidligere.

Bruker kortere tid

Dette kan umiddelbart virke merkelig sett i forhold til tallene i tabell 1, som viste at gjennomsnittstidsbruken ikke har gått ned. Grunnen er at tabellen tar utgangspunkt i tidspunktet for oppnåelse av første spesialitet, for så å se på hvor lang tid spesialistene gjennomsnittlig har brukt siden de ble godkjent som psykolog. Dermed vil de som av ulike grunner bruker veldig mange år, trekke opp snittet ganske mye.

Diagrammet tar i stedet utgangspunkt i godkjenningstidspunktet og ser på andel som oppnår spesialitet etter ulike antall år, og er derfor bedre egnet enn tabellen til å studere endringer for nyere årskull.

I løpet av 20 år etter godkjenning har hittil omkring 70% av kullet oppnådd spesialitet; deretter flater kurvene ut, og andelen øker lite etter dette. Det vil bli spennende å se om også dét vil endre seg fremover; en antagelse kan være at maksimumsandelen vil øke som følge av sterkere fokus på og betydning av å være psykologspesialist.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 10, 2009, side 1006-1007

Kommenter denne artikkelen