Du er her

Fagartikkel

Fagartikkel
Publisert
5. september 2014

Debatten rundt nye DSM-5 har vært voldsom. I kulissene står sterke personligheter.

Fagartikkel
Publisert
5. september 2014

Diagnosar er kunnskap, men kva slags kunnskap? Er det samsvar mellom det psykiatridiagnosar gir seg ut for å vere, og den samfunnsfunksjonen dei har?

Fagartikkel
Publisert
5. september 2014

Stadig flere menneskelige karaktertrekk omdefineres til medisinske diagnoser, noe også DSM-5 kan bidra til. Vi trenger derfor forskningsfelt som «diagnosenes sosiologi», som tilbyr et utenfrablikk og åpner for en debatt om utviklingen.

Fagartikkel
Publisert
5. september 2014

Disiplinen psykopatologi har blitt skadelidende ved innføringen av operasjonelle diagnosesystemer. En fenomenologisk tilnærming til psykose kan gjøre tilstanden mer forståelig for klinikere og rettsapparatet.

Fagartikkel
Publisert
5. juni 2014

Det er altfor enkelt å avfeie NPM som et reduksjonistisk fag-drap. Fagmiljøene har også et ansvar for å hente klinisk ekspertise ut av den «svarte boksen» og gjøre den tilgjengelig for etterprøvbarhet.

Fagartikkel
Publisert
5. februar 2014

Hamlet blir av mange granskere oppfattet som mentalt i ubalanse eller med en eller annen form for psykisk forstyrrelse. Shakespeares tekst gir ikke grunnlag for en slik forståelse, særlig ikke hvis vi tar hensyn til tiden og konteksten Hamlet opptrer i.

Fagartikkel
Publisert
5. desember 2013

Schizofrenibegrepet brukes ofte som metafor i norske medier, urelatert til sykdommen schizofreni. I artikler som omtaler mennesker med schizofreni, er det sjelden innhentet ekspertuttalelser. Dette kan ha betydning for befolkningens forståelse av schizofrenilidelsen.

Fagartikkel
Publisert
5. desember 2013

Synssansen får påfallende lite oppmerksomhet i rehabiliteringen etter ervervet hjerneskade. Hvordan kan psykologer bidra til at pasienter med synsendringer får en best mulig vurdering og oppfølging?

Fagartikkel
Publisert
5. oktober 2013

Helsedirektoratets rekrutteringstilskudd har gitt flere psykologer i kommunalt psykisk helsearbeid. Men psykologenes kompetanse brukes først og fremst i behandling av enkeltbrukere, ikke for å styrke det folkehelserettede arbeidet.

Fagartikkel
Publisert
5. oktober 2013

Er terapeuter som går i egenterapi mer effektive enn kollegaer som ikke har gått i egenterapi? I denne artikkelen gjennomgår forfatterne forskning om bruken av egenterapi og begrunnelsene psykologer oppgir for å gå i terapi selv.

Sider