Du er her

Vitenskapelig artikkel

Teoretisk artikkel
Publisert
5. juni 2011

Selv om seksuelle overgrep mot barn begås sjeldnere av kvinner enn av menn, har de ofte mer alvorlige konsekvenser for offeret. De ser likevel ut til å bli underrapportert – og i større grad bagatellisert.

Teoretisk artikkel
Publisert
5. februar 2011

Hvordan gikk et egentlig med Dora, et av Freuds mest berømte kasus? Beskrivelsen av hennes voksne liv og helse kan ha startet med en bitter konflikt mellom Felix Deutsch og Sigmund Freud.

Teoretisk artikkel
Publisert
5. januar 2011

Kasusformuleringer er et lite utforsket hjelpemiddel i kognitivt atferdsterapeutisk arbeid med barn og unge. Men de har et potensial for utvikling av ny kunnskap og styrking av terapeutenes kliniske ekspertise.

Teoretisk artikkel
Publisert
5. januar 2011

Kognitiv atferdsterapi viser seg velegnet også overfor barn og unge med atferdsvansker. Norsk forskning viser at to tredjedeler av barna ikke oppfyller kriteriene for atferdsvansker ett år etter behandling, og at effektene holder seg etter fem år.

Teoretisk artikkel
Publisert
5. januar 2011

Kognitiv atferdsterapi i form av eksponeringsterapi med responsprevensjon anbefales av internasjonale ekspertpaneler som et første behandlingstilbud for barn med tvangslidelser. Utfordringen er at få klinikere har nok kunnskap eller trening i bruken av denne metoden.

Teoretisk artikkel
Publisert
5. januar 2011

Mange barn og unge lider av sosial angstlidelse – og de vokser den ikke uten videre av seg. Nyere forskning på utvikling og opprettholdende faktorer gir håp om en mer optimistisk behandlingstilnærming.

Teoretisk artikkel
Publisert
5. januar 2011

Hvert år utsettes mange barn og unge for hendelser de opplever som skremmende, og som kan traumatisere dem. Traumefokusert kognitiv atferdsterapi er en behandlingsmetode som ser ut til å ha god effekt på barn som plages med posttraumatiske stressreaksjoner.

Teoretisk artikkel
Publisert
5. januar 2011

Sosial ferdighetstrening er en tiltalende og etterspurt intervensjonsform. Utfordringene knytter seg særlig til hvordan en kan sikre varighet og generalisering av lærte ferdigheter og vedvarende miljøstøtte for sosialt kompetent atferd.

Teoretisk artikkel
Publisert
5. januar 2011

Mange barn og unge med Asperger-syndrom og høytfungerende autisme har komorbide lidelser. Tilrettelagt kognitiv atferdsterapi har vist lovende resultater for denne gruppen, spesielt ved angstlidelser og som en del av trening i sosiale ferdigheter.

Teoretisk artikkel
Publisert
5. november 2010

Fra yttersiden ser rusvaner bare ut til å ødelegge. Men i individets livsverden finnes enkle situasjonelle forklaringer på hvorfor rusepisoder skjer. Bygging av mestringstillit er et behandlingsprogram som tar utgangspunkt i personens egne forklaringer.

Sider