Du er her

Ledelse prioriteres ulikt

MER LEDELSE På Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo vil studentene som begynner på profesjonsstudiet til høsten, oppleve mer fokus på forebygging og systemarbeid. Foto: Fartein Rudjord

Profesjonsutdanningene svarer ulikt på om ledelse er en del av dagens utdanning. Men alle evaluerer hvordan ledelse skal prioriteres i utdanningen framover.

Publisert
3. mai 2018

PER A. STRAUMSHEIM etterlyser i intervjuet på forrige side mer fokus på ledelse i profesjonsutdanningene, i takt med en endret psykologrolle der systemkunnskap og forebygging står sentralt i tillegg til behandling. Hvordan prioriteres dette temaet i dag?

– Vi har arbeids- og organisasjonspsykologi som et eget emne ved profesjonsstudiet ved NTNU. Innbakt i dette emnet ligger forståelsen av ledelse, skriver professor ved instituttet i Trondheim Odin Hjemdal i en e-post til Psykologtidsskriftet. Samtidig er de i en evalueringsfase knyttet til hele utdanningen:

– Både profesjonsstudiet og de øvrige studieprogrammene ved Institutt for psykologi evalueres. Vi har med eksterne i denne evalueringen for å sikre god samfunnsrelevans. Ledelse vil være ett av elementene i evalueringen sammen med flere andre, skriver Hjemdal videre.

Ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Tromsø er ikke ledelse en del av dagens profesjonsutdanning i det hele tatt:

– Ledelse som eget fag har vi ikke på profesjonsstudiet per i dag, men det er et av temaene i organisasjonspsykologi, i tillegg til organisasjonsforståelse. De studentene som er interessert i organisasjonspsykologi, herunder ledelse, systemforståelse og organisasjon, kan selv velge å skrive semesteroppgave og hovedoppgave om temaet. Vi har erfart en økende interesse for dette de senere årene, skriver Eva Therese Næss, førstelektor ved Institutt for psykologi ved Universitetet i Tromsø i en e-post.

– For tiden arbeides det med nasjonale retningslinjer for profesjonsutdanningen i psykologi, og der drøfter vi viktigheten av ledelse og den nye psykologrollen. Dette vil derfor komme på banen på ulike måter fremover, skriver Næss videre.

Det Næss sikter til, er Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS), der nye retningslinjer for psykologutdanningene også utredes. 9. mai skal det være en høringskonferanse om temaet.

Dekan ved Psykologisk fakultet ved Universitetet i Bergen Bente Wold er også opptatt av den pågående RETHOS-høringen:

– Dette er jo noe RETHOS jobber med, og vi tror at ledelse av helseorganisasjoner vil bli prioritert som en del av overordnede lærings- og utbyttebeskrivelser på programnivå for psykologutdanningen, skriver Wold. På spørsmål om ledelse prioriteres i dagens utdanning, svarer hun kort, men bekreftende:

– Ledelse som fag er en del av profesjonsutdanningen ved fakultetet.

Trine Waaktaar, professor og utdanningsleder ved Psykologisk institutt i Oslo, er opptatt av hvordan psykologrollen er i endring, og hvordan utdanningene må tilpasse seg:

– PSI vedtok i januar i år et nytt profesjonsprogram i psykologi som skal implementeres fra høsten 2018. Her har vi i betydelig grad økt innslaget av arbeid med helsefremming, forebygging og systemarbeid. I tillegg vil emner på både bachelor- og masterprogrammet i arbeids- og organisasjonspsykologi bli valgbare for de på profesjonen som ønsker mer organisasjon og ledelse. Systemarbeid er jo samtidig noe vi antar vil komme enda sterkere gjennom det tverrdepartementale arbeidet med nye retningslinjer for helse- og sosialfagene (RETHOS) som foregår i disse dager. Både tidligere stortingsmeldinger og tjenestene selv melder om for lite fokus på systemforståelse og tverrfaglig samarbeid og om endringsarbeid via andre i alle profesjonsutdanningene. Ledelse er også et naturlig tillegg for profesjonsprogram i psykologi, ettersom mange psykologer vil komme ut i ledende stillinger ganske raskt etter endt utdanning. I den grad disse temaene kommer som nye nasjonale læringsutbyttebeskrivelser, vil alle de fire universitetene måtte gjennomgå og om nødvendig tilpasse sine profesjonsutdanninger i tråd med dette, skriver Waaktaar.

Per i dag er det lite ledelse ved profesjonsutdanningen i Oslo:

– Vi tilbyr i dag et eget masterprogram i arbeids- og organisasjonspsykologi. Ledelsesfag er ikke en del av profesjonsprogrammet i psykologi på noen annen måte enn som et emne i gruppeledelse samt som del av et emne om rolle- og profesjonsforståelse tidlig i programmet, ifølge Trine Waaktaar.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 56, nummer 5, 2018, side 330-331

Kommenter denne artikkelen