Du er her

Bjørn Christiansens minnepris 2014

Bjørn Christiansens minnepris for 2014 tildeles Aina Olsvold for artikkelen «‘Jeg er som vanlig’ – Barns fortellinger om ADHD» (se eget intervju med prisvinneren). Juryen* vektlegger at artikkelen er unik i sin form ved at den vektlegger barnets stemme, og slik målbærer brukerperspektivet for en gruppe som sjeldent kommer til orde.

I tillegg ønsker juryen å gi hederlig omtale til følgende artikler:

Dag Nordanger og Hanne Cecilie Braarud «Regulering som nøkkelbegrep og toleransevinduet som modell i en ny traumepsykologi», juni 2014. Fra artikkelen: «Det [er] omsorgspersonens oppgave å holde barnet innenfor toleransevinduet: Man hjelper barnet ned fra en hyperaktivering eller stimulerer det for å hente det opp fra en hypoaktivering slik at det kan ta del i sosial interaksjon.»

Daniel Bergheim Botnmark, Svein Sigurd Kvalnes og Frode Svartdal «Prokrastinering – hvorfor studenter utsetter ting, og hvordan utsettelse påvirker velvære og helse», august 2014. Fra artikkelen: «Prokrastinering er svært utbredt blant studenter, og har negative konsekvenser for både individ, utdanningsinstitusjoner og samfunn.»

Ole Jacob Madsen «Hinsides sant eller falskt: En undersøkelse av Ian Hackings teori om mentale lidelsers sosiale dynamikk», september 2014. Fra artikkelen: «Så selv om også forbigående mentale lidelser fortjener anerkjennelse som reelle tilstander, unnslipper vi ikke det stadig tilbakevendene spørsmålet om brå økninger i psykiatriske diagnostisering er å regne for ekte lidelser eller ‘falske epidemier.»

Erling Inge Kvig og Steinar Nilssen «Epistemologi og psykiatriske diagnoser: nødvendigheten av en fenomenologisk forståelse av psykotisk bevissthet», september 2014. Fra artikkelen: «… en kriteriebasert tilnærming til psykosebegrepet er meningsløs uten at man også har grundig kjennskap til den fenomenologiske psykopatologien.»

Birgitte Marie Kirsebom, Solveig Karin Bø Vatnar og Stål Bjørkly «Partnervoldserfaringer. Helseplager, skyld, skam og ansvarsattribuering», november 2014. Fra artikkelen: «Når forståelse av partnervold settes i et interaksjonelt rammeverk vil hvem som utsettes for vold, karakteristika ved volden, hendelser forut og etter volden samt konteksten volden oppstår i, ha betydning for hvordan volden oppleves og gis mening.»

* Juryen bestod av Marianne Hansen, Ida K. Holth, Bjørnar Olsen, Kirsten Rasmussen, Frode Thuen, Catharina E. A. Wang og Katharine C. Williams.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 52, nummer 10, 2015, side 859

Kommenter denne artikkelen