Du er her

Fortsatt forvirring om medlemskap

Nå er det fritt fram for at Psykologforeningens medlemmer også kan være medlemmer i en annen fagforening. Men uklarheter rundt «interessesammenslutning» i foreningen.

Publisert
5. desember 2013

BA PSYKOLOGFORENINGEN RYDDE OPP: Ekspert på arbeidsrett, Henning Jakhelln, mente foreningen ikke praktiserer reglene om medlemskap godt nok. Nå er reglene endret. Faksimile: Aprilutgaven av Psykologtidsskriftet

På Psykologforeningens landsmøte nå i november ble dette etter akklamasjon slettet fra foreningens reglement: «Et medlem av Norsk Psykologforening kan ikke være medlem av en konkurrerende fagforening. Med konkurrerende fagforening menes annen forening som har til formål å ivareta psykologers lønns- og arbeidsvilkår og som NPF ikke har noen samarbeidsavtale med.»

– Organisasjonsfrihet

Landsmøtet var enig i sentralstyrets innstilling som sa at en regel som begrenser den positive organisasjonsfriheten og på den måten en grunnleggende rettighet, ikke bør opprettholdes i foreningens regelverk.

I aprilutgaven skrev Psykologtidsskriftet om en mor i en barnevernssak som fikk klagen sin til Fagetisk råd avvist, ettersom den sakkyndige psykologen, Charlotte Reedtz, ikke er medlem i Psykologforeningen. Det var psykologen selv som hadde oppfordret moren til å klage til Fagetisk råd. Da psykologen fikk sakkyndigoppdraget i 2008, var hun medlem av Psykologforeningen.

Psykologen opplyste at hun ønsker å være med i Psykologforeningen, blant annet fordi hun er enig med moren i at det er viktig at klienter har anledning til å klage på sakkyndige psykologers arbeid ut fra etiske prinsipper. Reedtz ville være med i Forskerforbundet parallelt, noe Psykologforeningens regelverk hindret. Generalsekretær Ole Tunold beklaget den gang ulempene moren har hatt «ved at reglene våre om medlemskap kan ha blitt oppfattet som utydelige».

– Det er denne saken som er bakgrunnen for at Psykologtidsskriftet tok opp spørsmålet. Vi ble da oppmerksomme på at denne regelen kanskje ikke var hensiktsmessig lenger. Det har i sin tur medført at regelen nå er blitt endret, opplyser Tunold.

Psykologtidsskriftet er kjent med at en hel del medlemmer i Psykologforeningen, til tross for hva reglementet hittil har sagt, også er medlemmer i Forskerforbundet. Det reagerte jussekspert Henning Jakhelln på, og han ba i aprilutgaven Psykologforeningen rydde opp.

Generalsekretæren sier at de nå rydder opp, likevel forventer han ikke et skred av søknader om medlemskap.

– Men vi innser at vi har vært for dårlige til å rekruttere blant annet forskere som medlemmer. Her ønsker vi å være aktive framover. Vi ønsker forskere spesielt velkommen, sier Tunold.

Det er et politisk spørsmål om det kan være aktuelt å tilby pakkepris; for eksempel to medlemskap for prisen av ett.

Klagesak

– Dersom forholdene rundt medlemskap er avklart, og de øvrige formelle krav er oppfylt, vil vi selvsagt kunne behandle en eventuell klage, sa leder Gisken Holst i Fagetisk råd i aprilutgaven. Det var moren i saken glad for.

Det kan se ut til at moren har gledet seg for tidlig. Psykolog Charlotte Reedtz sier nå at hun ikke har tatt stilling til om hun skal melde seg inn i Psykologforeningen.

– Jeg har meldt meg inn i Fosap i år og håper dette kan dekke mine behov som sakkyndig for å delta i et faglig fellesskap med andre sakkyndige psykologer.

Fosap (Foreningen for sakkyndige psykologer) er en faglig forening innenfor Psykologforeningen og godkjent av landsmøtet i 2007. Leder Katrin Koch opplyser at så vidt hun vet er det 125 medlemmer med i Fosap, som hun omtaler som en «faglig interessesammenslutning innenfor Psykologforeningen».

– Det er muligens et medlem på vei inn som er medlem i en annen fagforening, sier Koch, som henviser til Psykologforeningen for mer informasjon.

Psykologforeningen henviser til Fosap.

Ikke-medlemmer

Medlemskap i Fosap er åpent for alle psykologer organisert i Psykologforeningen. Tidligere Fosap-leder Anne Poulsson avviser overfor Psykologtidsskriftet at ikkemedlemmer av Psykologforeningen kan være Fosap-medlemmer.

Men ifølge Fosaps egne vedtekter gjør de unntak: «Psykologer som ikke er NPFmedlemmer og eventuelle ikke-psykologer, kan være tilsluttede medlemmer», heter det i vedtektene.

Dermed kan ikke-medlemmer være med i en faglig forening innenfor Psykologforeningen, men samtidig slippe å forholde seg til Fagetisk råd. Dette kommenterer Fosap-leder Katrin Koch slik:

– Fosap er først og fremst er en faglig interessesammenslutning innenfor NPF, hvis hovedoppgave er å være et felles faglig forum primært for psykologer. Stort sett vil det være bedre at kolleger kan treffes og utveksle faglige problemstillinger, enn at noen holdes utenfor av ulike grunner. Vi ønsker å fungere som et felles talerør utad ved behov, men som en del av Psykologforeningen. Derfor kan medlemmer i Fosap som ikke er medlemmer i Psykologforeningen, ikke ha stemmerett, men være velkomne til å ta del i faglig utveksling uavhengig av Psykologforeningen og Fagetisk råd.

Charlotte Reedtz avviser at hun har skiftet mening og viser til at hun i saken i april også sa at det var Fosap hun ville melde seg inn i.

– Jeg vil vurdere om jeg skal melde meg inn i Psykologforeningen når jeg ser hvordan dette blir utformet i praksis og hva det vil koste de som velger å være dobbeltmedlemmer.

Hun sier at det er positivt for alle som ønsker å klage, å ha en relevant instans å klage til.

– Mor i denne saken har imidlertid fått sin klage behandlet av Helsetilsynet/Fylkeslegen i Troms to ganger, så jeg kan ikke se at hun er avhengig av at jeg melder meg inn i Psykologforeningen for å få fremmet sin klage på mitt arbeid.

Moren i saken vi omtalte i april, mener at det virker som om Reedtz er redd for at Fagetisk råd i Psykologforeningen skal se på klagen.

– Hun påsto jo i reportasjen i april at hun hadde ønsket å være medlem, men nå når hun kan få anledning, vil hun plutselig ikke.

Moren legger til at det ikke stemmer at hun har fått klagen behandlet to ganger av Fylkesmannen.

Psykologtidsskriftet får opplyst fra Fylkesmannen i Troms at klagen er realitetsbehandlet kun én gang. Fylkesmannen har ikke funnet grunnlag for å si at taushetsplikten er brutt. Klagen er behandlet ut fra helsepersonelloven, Fylkesmannen har ikke vurdert klagen opp mot Psykologforeningens egne fagetiske retningslinjer.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 12, 2013, side 1228-1229

Kommenter denne artikkelen