Du er her

11 000 psykologer i 2030

De neste tyve årene kan vi vente 4500 nye psykologer. Det utgjør en vekst på rundt 70 prosent fra dagens tall.

Publisert
5. november 2009

Gjennom høsten presenterer vi tall fra Psykologforeningens medlemsstatistikk for 2009. Dette er tredje utdrag. Det første ble gjengitt i septembernummeret.

Antall autorisasjoner

Hvor mange psykologer vil det bli i de kommende årene? Et mulig svar finner vi i tallene fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell over autorisasjoner og lisenser gitt i de siste åtte årene, og Statens lånekasses oversikt over norske studenter som har mottatt studiestøtte for å studere psykologi på mastergradsnivå i utlandet.

Tabell 1 viser hvor mange som har oppnådd autorisasjon som psykolog hvert år, delt inn etter hvilket område de har utdanningen sin fra. Antall autorisasjoner i 2008 er trolig ekstraordinært høyt, men om lag 320 nye autorisasjoner per år må vi regne med. Vi ser at antall autorisasjoner har økt mye i perioden, ikke minst autorisasjoner gitt på bakgrunn av utdanning fra utlandet. Figur 1 viser hvor stor prosentandel hver av de fire utdanningsgruppene utgjør, ser vi denne dreiningen klart fra 2005.

Figur 1. Utdanningsgruppenes prosentandel av det totale antallet autoriserte psykologer.

Tabell 1. Autorisasjon som psykolog 2001–2008.

År

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Totalt i perioden

Norge

170

241

213

225

209

206

232

253

1749

Norden utenom Norge

38

13

23

22

41

50

55

71

313

EØS utenom Norden

8

9

10

6

19

17

24

16

109

Resten av verden

2

6

3

4

5

8

7

6

41

Totalt

218

269

249

257

274

281

318

346

2212

Mastere med lånekassestøtte

Tabell 2 viser antallet norske studenter med lånekassestøtte til masterstudium i psykologi i utlandet. Disse tallene inkluderer alle mastergradsstudier i psykologi, ikke bare de kliniske utdanningene, da Lånekassen ikke skiller mellom disse. Selv om antall utenlandsstudenter på mastergradsnivå viser en svak nedadgående tendens, er det her av større interesse at antallet danmarksstudenter er stigende. For det er i stor grad denne gruppen vi antar vil søke psykologlisens og senere autorisasjon her til lands. Fremover vil vi derfor trolig få flere som autorises med grunnlag i nordisk utdanning. Antallet som studerer i Sverige, har gått kraftig ned, men ettersom disse kun trenger ett års praksis før autorisasjon, er denne nedgangen allerede fanget opp i autorisasjonstallene.

Tabell 2. Norske studenter med lånekassestøtte til masterstudium i psykologi i utlandet.

2003 / 2004

2004 / 2005

2005 / 2006

2006 / 2007

2007 / 2008

2008 / 2009

Danmark

103

101

86

92

119

129

Sverige

25

24

16

12

8

7

Totalt

189

185

163

157

177

170

Prognoser

Tallene ovenfor gjør det mulig å lage et anslag over hvor mange som vil bli autorisert på bakgrunn av utenlandsk utdanning fremover. Vi anslår at det hvert år vil gis 60–70 autorisasjoner basert på utdanning fra de andre nordiske landene, 20 basert på utdanning fra øvrige EØS-land og 6 fra resten av verden.

Når det gjelder autorisasjoner på grunnlag av utdanning fra Norge, baserer vi oss på opptakstallene ved psykologutdanningene ved universitetene. Disse har frem til dette studieåret ligget på 232 studenter i året. For studieåret 2009/2010 ble opptaksrammene økt med 30 studieplasser, så nå tas det totalt opp 262 studenter i året. Gjennomføringsgraden er nær 100 %. Det vil dermed trolig autoriseres 232 med norsk utdanning hvert år til og med 2014. Dette øker til 252 i 2015, og fra 2016 autoriseres 262 med norsk utdanning hvert år.

Tabell 3 viser den omtrentlige utviklingen. Tallene er korrigert for antall psykologer som når pensjonsalder (67 år) frem til 2030. En slik langtidsprognose har selvsagt sine svakheter. Det store usikkerhetsmomentet er autorisasjoner på grunnlag av utdanning fra utlandet, og da særlig med utdanning fra Danmark. Denne gruppen må vi følge tett fremover for å kunne ha en kvalifisert mening om det er behov for flere psykologstudieplasser i Norge. Men tross alt får de fleste autorisasjon basert på utdanning i Norge, og disse tallene er ganske sikre. Her vil vi også kunne justere prognosene fortløpende på basis av opptakstallene ved universitetene. Tallene forteller oss uansett at antall psykologer trolig vil øke med rundt 70 prosent de neste 20 årene.

Tabell 3. Prognoser over antall psykologer fremover.

År

67-åringer

Netto tilvekst

Totalt antall psykologer etter året

2009

85

233

6407

2010

85

233

6640

2015

145

193

7675

2020

135

213

8761

2025

125

223

9856

2030

138

210

10 927

.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 11, 2009, side 1112-1113

Kommenter denne artikkelen