Du er her

Flere og bedre psykologer

Antallet psykologer i Norge er mer enn doblet siden 2001. Dette viser ferske tall fra medlemsregisteret. Andelen spesialister har også vært jevnt økende, til 46 prosent av medlemsmassen.

Publisert
5. september 2009

Norsk Psykologforenings medlemsstatistikk for 2009 er basert på uttrekk av data fra medlemsregistret per 1. januar 2009. Vi vil i månedene som kommer, presentere utvalgte tabeller fra statistikken i Tidsskriftet.

Kjønn og demografi

Av psykologene som hadde oppnådd autorisasjon før år 2000, er det nå 69,5 % av kvinnene og 66,3 % av mennene som i dag er spesialister. Dette viser at det er små kjønnsforskjeller i tendensen til å bli spesialist. I den grad det er en forskjell, blir kvinner hyppigere spesialister enn menn.

Tabell 1 og figur 1 viser den demografisk fordeling av psykologer i Norge per 1. januar 2009. Oppland har den laveste psykologtettheten, med 1982 innbyggere per psykolog, mens Oslo kommer best ut, med 479 innbyggere per psykolog.

Figur 1.Innbyggere per psykolog og spesialist. Innbyggertall per 1. januar 2009 er hentet fra Statistisk sentralbyrå (http://www.ssb.no/folkemengde/tab-2009-03-12-01.html).

Tabell 1. Demografisk fordeling av psykologer i Norge per 1. januar 2009. Innbyggertall per 1. januar 2009 er hentet fra Statistisk sentralbyrå (http://www.ssb.no/folkemengde/tab-2009-03-12-01.html).

Lokalavdeling

Totalt antall

Spesialistandel

Antall innbyggere per psykolog*

Antall innbyggere per spesialist

Akershus

565

51 %

934

1832

Aust-Agder

63

51 %

1704

3355

Buskerud

239

42 %

1065

2521

Finnmark

45

36 %

1611

4531

Hedmark

127

55 %

1497

2715

Hordaland

709

52 %

662

1276

Møre og Romsdal

141

60 %

1764

2961

Nordland

153

58 %

1538

2645

Nord-Trøndelag

78

44 %

1676

3844

Oppland

93

48 %

1982

4095

Oslo

1202

49 %

479

980

Rogaland

357

45 %

1178

2629

Sogn og Fjordane

68

54 %

1566

2877

Sør-Trøndelag

341

47 %

841

1792

Telemark

109

58 %

1537

2659

Troms

184

49 %

845

1709

Vest-Agder

105

52 %

1602

3059

Vestfold

192

60 %

1193

1975

Østfold

220

54 %

1221

2257

Utlandet

51

Totalt

5042

50 %

952

1896

* Inkludert spesialister

De største arbeidssektorene

Halvparten av 5042 psykologer tilsatt i de største arbeidssektorene er spesialister. Av disse har 2610 sitt hovedarbeidsforhold tilknyttet helseforetakene (49 % spesialister). 651 er selvstendige (privatpraktiserende), hvorav hele 82 % er spesialister. Denne gruppen inkluderer de som har driftsavtale med de regionale helseforetakene, og de må jo være spesialister, det forklarer den høye spesialistandelen der. Av de 577 tilsatte i staten, er 47 % spesialister, mens tallene for de øvrige hovedarbeidssektorene er som følger: Kommunenes sentralforbund (KS – fylkeskommuner/kommuner), 360 psykologer (26 % spesialister), Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH – spesialisthelsetjenesten), 295 psykolger (46 % spesialister) og Oslo kommune, 63 psykologer (17 % spesialister).

I KS og Oslo kommune er spesialistandelen lav. Dette skyldes blant annet at en del av de som er ansatt der, nettopp er der for å samle praksis til spesialiteten.

Medlemsutviklingen

Tabell 2 viser utviklingen i antall psykologer og spesialister fra 2001 til 2009. Merk at tallene for 2001 og 2004 er hentet fra landsmøteberetningene, mens tallene for 2007 og 2009 er hentet fra medlemsstatistikken/medlemsregistret, dette kan føre til noen små forskjeller i tellemåte. Tallet for spesialister i 2001 er også tatt fra landsmøteberetningen, og dermed kan noen med flere spesialiteter være telt to eller tre ganger, mens for 2007 og 2009 er hver spesialist telt kun én gang selv om vedkommende har flere spesialiteter. Vi ser at antallet psykologer har økt med 52 % fra 1.9.2001 til 1.1.2009, mens antallet spesialister har økt med 68 %.

Tabell 2. Antall psykologer og spesialister i Norge

01.09.2001

01.09.2004

01.01.2007

01.01.2009

Medlemmer

3 430

4026

4628

5164

Psykologer

4 055

4680

5515

6174

Organisasjonsgrad

85 %

86 %

84 %

84 %

Spesialister

1688

2280

2833

Spesialistandel 

42 %

41 %

46 %

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 9, 2009, side 899-900

Kommenter denne artikkelen