Du er her

Medlemsutviklingen

Norsk Psykologforening hadde 4603 vanlige medlemmer per 1. januar 2007, mot 3868 per 1. januar 2004. Innkludert 862 studentmedlemmer er det totale medlemstallet 5465.

Publisert
3. november 2007

200 medlemmer meldte seg ut mellom 1. januar 2004 og 31. desember 2006 (66 medlemmer meldte seg ut i 2004, 54 i 2005 og 80 i 2006). 29 medlemmer er avgått ved døden i landsmøteperioden 1.1.04–1.1.07 (20 i perioden 1.09.01–1.09.04).

Av totalt 4603 medlemmer (4026) er 2837 (2398) kvinner og 1766 (1628) menn.

Antall medlemmer i offentlig sektor utgjør 3137 (2731), og 1293 (1117) i privat sektor/selvstendig næringsdrivende.

Medregnet 207 midlertidig lisensierte psykologer er antall godkjente psykologer i Norge per 1.1.07 totalt 5364. Andelen av offentlig godkjente psykologer som er medlem av Norsk Psykologforening per 1.1.07, tilsvarer 86 %, samme andel som per 1.9.04.

Det utdannes nå ca. 230 psykologer i året i Norge.

Kvinneandelen har vært jevnt stigende, fra 55 % i 1998 til 61,6 % i 2007. Ut fra hva vi vet om kjønnsfordelingene blant studentene i profesjonsstudiet, må vi forvente at kvinneandelen vil fortsette å stige også i de nærmeste årene.

Landsmøteperioder

1998

2001

2004

2007*

Medlemstall

2873

3430

4026

4603

Kvinner

1571

1939

2398

2837

Menn

1302

1491

1628

1766

Kvinner %

55

56,5

59,6

61,6

Menn<[FO]>%

45

43,5

40,4

38,4

* Antall medlemmer per 1. januar 2007.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 11, 2007, side

Kommenter denne artikkelen