Du er her

En kjapp oversikt …

… over landsmøteperiodens viktigste gjøremål for ulike utvalg og avdelinger i Psykologforeningen.

Publisert
3. november 2007
 • Ankeutvalg for fagetiske klagesaker mottok til og med første halvår 2007 15 saker til behandling. Et forslag til endringer i retningslinjer og reglement for utvalget vil bli behandlet på landsmøtet.
 • Studentpolitisk utvalg har utviklet en brosjyre som skal klargjøre skillene mellom de ulike psykologiutdanningene i Norge. Den retter seg hovedsakelig mot elever på videregående skole. Utvalget har kartlagt at det per i dag bare er NTNU som tilbyr spesifikk menneskerettighetsundervisning, og er opptatt av at slik undervisning bør innarbeides i studieplanene til profesjonsstudiet ved alle universitetene.
 • Forskningspolitisk utvalg har prioritert arbeidet med forskningsformidling og faglig oppdatering av foreningens medlemmer. Mye av tiden er derfor benyttet til planlegging, organisering og gjennomføring av Norsk Psykologikongress. Evalueringene fra kongressene har vært svært positive, og antallet deltakere stiger for hvert år. Utvalget har holdt seg orientert om dobbeltkompetanseprogrammet, og foreslått tiltak for å øke samordningen av spesialistutdanningen og doktorgradsutdanning. De har også diskutert tiltak som kan bidra til økning av psykologers forskningskompetanse, deriblant hvordan Psykologforeningen kan arbeide for å bedre lønnsforholdene for akademikere med psykologbakgrunn.
 • Fagetisk råd har registrert 107 samtaler gjennom sitt tilbud om fagetisk telefonrådgivning. De fleste temaer har vært knyttet til konfidensialitet, taushetsplikt og rollekonflikter. I en tiårsperiode hvor antallet psykologer har mer enn doblet seg, holder antallet klager seg på ca. 30 per år. I forhold til medlemsveksten har det vært en halvering av antallet psykologer som mister sin autorisasjon (1,9 per år). 47 % av klagene gjelder sakkyndig arbeid. Av disse ble 40 % avvist uten utredning. Antall klagesaker relatert til behandling/terapi synes å være relativt konstant og utgjør 25,5 % av alle klagesaker. De mest alvorlige etiske bruddene finnes i denne gruppen. I gjennomsnitt er det en sak i året hvor rådet anbefaler innrapportering til Statens helsetilsyn.
 • Tidsskriftet har en god økonomi og finansieres i hovedsak gjennom egne inntekter og ikke gjennom medlemskontingenten. Annonseinntekten har økt, og Tidsskriftet opplever et jevnt tilsig av nye abonnenter. De har siste år gjennomført flere abonnementskampanjer. I 2007 gikk mangeårig redaktør Torkil Berge av, og Pål Johan Karlsen ble tilsatt som ny redaktør.
 • Kvinne- og mannspolitisk utvalg har blant annet gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot spesialistutvalgene om ivaretakelse av kjønnsperspektiver i spesialistutdanningene. De har også bidratt med innspill til Sentralstyret om kjønnstemaer innenfor spesialistordningen og bidratt med en rekke høringsuttalelser. Det er opprettet kontakt med Rosa Kompetanse vedrørende kompetanseøkning blant psykologer på homofilirelaterte temaer.
 • Etter at Landsmøtet 2004 vedtok endringer for fagsiden i foreningen, ble Profesjonsutvalget nedlagt og de ti fagutvalgene omdøpt til spesialistutvalg. Det ble opprettet to nye utvalg: Spesialitetsrådet, som skal være rådgivende utvalg for Sentralstyret i saker som har med videreutdanning og spesialisering å gjøre, og Kvalitetsutvalget, som skal arbeide overordnet for å sikre god kvalitet på psykologisk praksis. Det ble opprettet et eget ankeutvalg for spesialistsøknader, som i landsmøteperioden har behandlet 29 ankesaker, flest på skriftlige arbeider, men også noen på praksisgodkjenninger.
 • Spesialitetsrådet har behandlet saker fra Sentralstyret, spesialistutvalg, sekretariatets avdelinger, lokalavdelinger og spørsmål fra enkeltmedlemmer. Sammen med kvalitetsutvalget avviklet de i mars 2006 en konferanse for alle utvalgsmedlemmer med tilknytning til fagsiden. Rådet har blant annet arbeidet med praksiskrav for spesialiteter og fordypningsområder, endringer i reglement og utfyllende bestemmelser til spesialitetene, endringer av kompetansekrav til klinisk fordypning for barn og unge, og forslag til endringer av spesialitetene i samfunnspsykologi, arbeids- og organisasjonspsykologi og klinisk psykologi med psykoterapi. De ulike spesialitetsutvalgene har hver på sin kant arbeidet med blant annet vurdering av skriftlige arbeider til spesialitetene, spesifisering av læringsmål og praksiskrav, og godkjenning av spesialister. Utvalgene er også viktige ressursmiljøer for Psykologforeningen sentralt i spesialiserte faglige spørsmål.
 • Fagpolitisk avdeling er blant annet sekretariat for Psykologforeningens politiske ledelse i fagpolitiske spørsmål, deriblant høringssaker. Den bistår også Kvalitetsutvalget og Testpolitisk utvalg, og i denne landsmøteperioden også Konsekvensutredningsutvalget. Ved omorganisering i sekretariatet høsten 2006, der alt arbeid med videre- og etterutdanning ble samlet i Utdanningsavdelingen, stod Fagpolitisk avdeling igjen med fagsjef og seniorrådgiver. Så langt er det i tillegg ansatt en spesialrådgiver med statsvitenskapelig utdanning og erfaring fra departement. Det er en ubesatt stilling i avdelingen. I Samarbeid med Rådet for Psykisk helse og med Voksne for Barn søkte Psykologforeningen Sosial- og helsedirektoratet (SH-dir) om prosjektmidler til å arbeide med psykologkompetansen i kommunene. Et omfattende forprosjekt og rapport med videre prosjektsøknad ble oversendt SH-dir i oktober 2006. Direktoratet ønsket ikke å støtte prosjektet videre, men har satt i gang to arbeidsgrupper som arbeider videre med problemstillingene. Psykologforeningen deltar i begge. Fagpolitisk avdeling har også gjennomført en gjennomgang av et utvalg kliniske tester med tanke på bruksrettigheter og testenes psykometriske verdi.
 • For Testpolitisk utvalg har perioden vært preget av betydelige omlegginger og endringer, hvorav en del fortsetter også inn i neste periode.
 • Sekretariatet hadde ved utgangen av 2003 28 ansatte. I begynnelsen av august 2007 er det 35 fast ansatte, hvorav tre personer er i deltidsstillinger. I tillegg er det en person i midlertidig stilling. Forhandlingsavdelingen er blitt betydelig styrket, med syv ansatte (6,5 årsverk) i dag, mot tre ansatte i 2004. Både Utdanningsavdelingen og Administrasjonsavdelingen har åtte personer.
 • Yngre psykologers utvalg har som særlig oppgave å arbeide for ikke-spesialistenes interesser. De rapporterer økende gehør for at ikke-spesialister generelt, og nyutdannede spesielt, i en periode kan ha økt behov for bistand og veiledning fra Psykologforeningen. Utvalget har blant annet arrangert sosiale samlinger for ikke-spesialister, og drevet et utstrakt informasjonsarbeid overfor medlemmer.
Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 11, 2007, side

Kommenter denne artikkelen