Du er her

Nye satsingsområde for fagutvikling og kurs

Publisert
1. desember 2005
  • Eit fritt spesialkurs i empatisk kommunikasjon med Lisbeth Brudal kjem i 2006.
  • Eit program om sjølvmord og suicidalåtferd, der målet er å auke kunnskap og ferdigheiter i sjølvmordsproblematikk og problemløysingsstrategiar.
  • Ei arbeidsgruppe skal sjå på kvalitet i barnevernet, og mulege tiltak og undervisningstilbod for spesialistutdanninga.
  • Ei arbeidsgruppe skal sjå på pårørande si rolle og korleis ein kan medverke til betre ivaretaking. Det skal jobbast med avklaring av ulike forhold som informasjonsplikt, teieplikt og haldningsskapande arbeid.
Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 12, 2005, side

Kommenter denne artikkelen