Du er her

Nye retningslinjer

Publisert
1. august 2004

Attester/helseerklæringer i utlendingssaker som er under behandling

Følgende bør ifølge Sosial- og helsedirektoratet fremgå av attester/helseerklæringer i alle utlendingssaker:

 • Hvem som er oppdragsgiver.
 • Hvem som eventuelt henviste pasienten til behandling.
 • Hva attesten/helseerklæringen skal benyttes til.
 • Hvilket kjennskap helsepersonellet har til pasienten og hvordan/om identiteten er dokumentert.
 • Når og hvor undersøkelsen(e) har foregått.
 • Hvem som var til stede under undersøkelsen.
 • Hvilke opplysninger som stammer fra pasienten selv og hvilke som kommer fra andre, med oppgitt kilde.
 • Om det er benyttet tolk ved undersøkelsen, og i så fall hvem som har skaffet tolken til veie.
 • Beskrivelse av når helseproblemet/sykdommen begynte. Dets karakter, om det er livstruende og eventuelle andre konsekvenser for liv og helbred.
 • Hvilke undersøkelser som har vært gjort og hva slags behandling pasienten har fått av norsk helsevesen.
 • Hva slags utredning, behandling og/eller oppfølging som er påkrevd, samt eventuelle konsekvenser av mangel på slike tiltak. Konsekvenser (for eksempel for transport innad i Norge, flyttinger, store forandringer i sosial situasjon) bør beskrives i et nøkternt språk.

I asylsaker kan pasienten opplyse at han eller hun har vært utsatt for tortur eller har gjennomgått annen form for ekstrem belastning eller traumatisering. I slike tilfeller bør følgende forhold belyses i attesten/helseerklæringen:

 • Hvilket kjennskap helsepersonellet har til asylsaken som sådan. Det bør fremgå om pasientens asylforklaring har vært en nødvendig betingelse for diagnosen.
 • Beskrivelse og tidfesting av hendelsene. Kilde for opplysningene oppgis.
 • Beskrivelse av pasientens fysiske og/eller psykiske symptomer.
 • Nøyaktig og systematisk beskrivelse av tegn til psykiske lidelser.
 • Nøyaktig og systematisk beskrivelse av fysiske skader. Slike funn bør dokumenteres med fotografi, alternativt tegning/skisse.
 • Vurdering av sammenhengen mellom traumene/plagene og de anførte overveldende/traumatiske hendelsene.

Attester/helseerklæringer skal ikke inneholde uttalelser om behandlingsmulighetene i hjemlandet eller om hva avgjørelsen i utlendingssaken bør bli.

Attester/helseerklæringer for utlendinger som etter vedtak må forlate riket

Dersom en attest/helseerklæring skal benyttes for å begrunne utsatt iverksettelse av et vedtak som innebærer at utlendingen må forlate riket, bør den inneholde:

 • Årsaken til reiseudyktighet.
 • Helsemessige konsekvenser av utreise på det tidspunkt utlendingsmyndighetene har fastsatt.
 • Når utreise tidligst kan skje ut fra et helsemessig synspunkt.

Underskrift

Attesten/helseerklæringen bør avsluttes med sted og tid for undersøkelsen, helsepersonellets navn, stilling, adresse og telefonnummer, underskrift og stempel.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 8, 2004, side

Kommenter denne artikkelen