Du er her

Konstituert spesialist

Publisert
1. juli 2008

Eg er seksjonsleiar i psykiatrisk klinikk. Eg har ein psykolog som eg ynskjer å konstituera i ei stilling som psykologspesialist. Vedkommande har tidlegare fått ei vurdering av søknad til spesialisering i klinisk psykologi av Psykologforeningen. Ho manglar berre fordjupingsoppgåva som er planlagd gjennomført innan 1. september i år. Eg lurar på korleis eg skal gå fram for å konstituera vedkommande slik at ho skal kunna ta fagleg ansvar for ein periode fram til 31.12.08 som psykologspesialist. Håpar på svar frå dykk.

Leiar

Du som arbeidsgiver står fritt til å tillegge psykologen det ansvar du måtte ønske, eller som dere kan bli enige om. Vel å merke så lenge det er innenfor rammene av lov og forskrifter. Når du sier «faglig ansvar» - så kan du selvfølgelig etter vanlige vurderinger som arbeidsgiver til enhver tid gjør, tillegge henne ansvar. Men dersom du med «faglig ansvar» mener å tillegge henne ansvar for å foreta tvangsvedtak, så er svaret annerledes.

Regler for hvem som kan foreta tvangsvedtak, er detaljert regulert i lov om psykisk helsevern med tilhørende forskrifter. I utgangspunktet den som skal foreta tvangsvedtak, være spesialist i klinisk psykologi. Den faglig ansvarlige kan enten være lege med relevant spesialistgodkjenning eller klinisk psykolog med relevant praksis og videreutdanning som fastsatt i forskrift.

Det er forskrift av 1. desember 2000 nr. 1219 om den faglige ansvarlige for vedtak i det psykiske helsevern som gir nærmere regler om hvem som kan treffe vedtak. Den faglig ansvarlige skal ha tilfredsstillende kunnskap om helselovgivningen med særlig vekt på lov om psykisk helsevern. Kompetansekravene for psykologen er:

  1. klinisk psykolog med fordypningsområde klinisk voksenpsykologi eller barne- og ungdomspsykologi og
  2. dokumentert minst 2 års relevant praksis fra aktuell institusjon eller avdeling som er godkjent for å ha ansvar for psykisk helsevern. Nedre grense for godkjenning av et arbeidsforhold vil være 6 måneder.

I forskriftens § 5 er det dispensasjonsadgang fra kravene om å være faglig ansvarlig, når særlige hensyn taler for det. Søknad sendes til Fylkesmannen.

Er det bemanningskravet for å være godkjent «avdeling der det kan foretas tvangsvedtak» det er tale om, så er det også mulig å søke fylkesmannen om dispensasjon, noe som vel vil være en kurant sak.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 7, 2008, side

Kommenter denne artikkelen