Du er her

Rett til innsyn i bekymringsmelding til barnevernet?

Publisert
5. august 2014

Jeg har nettopp sendt en bekymringsmelding til barnevernet på vegne av et barn jeg har i behandling. Nå krever mor til barnet å få se bekymringsmeldingen, har hun krav på det?

Undrende

Det følger av journalforskriften § 8 bokstav q at følgende skal inn i journalen: «Om det er gitt opplysninger til politi, barneverntjenesten, helse- og omsorgstjenesten, sosialtjenesten mv., og om samtykke er innhentet fra pasienten eller den som har kompetanse til å avgi samtykke i saken. Det skal angis hvilke opplysninger som er gitt.»

Det kan utledes av dette at ikke hele bekymringsmeldingen skal inn i journalen. Den er da heller ikke gjenstand for innsyn fra foreldrene. Det er i denne sammenhengen tilstrekkelig å notere at bekymringsmelding er sendt til barnevernet grunnet omsorgssituasjonen i hjemmet.

E.E.E.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 8, 2014, side

Kommenter denne artikkelen