Du er her

Kurs i klinisk psykologi – høsten 1965

Kurset blir holdt i tiden 22.–30. oktober 1965 på Skiforeningens hytte, Vangen i Østmarka, ca. ½ times kjøring fra Oslo.

Kursets hovedtittel blir:

Psykologers egenopplevelse og klinisk forståelse

Bakgrunnen for kurset er den alminnelige erkjennelse at den kliniske psykolog i meget stor utstrekning bruker seg selv som instrument i diagnostisk og terapeutisk arbeid. Følgelig vil en øket og fordypet selvopplevelse og evne til å bearbeide umiddelbare inntrykk og opplevelser utgjøre et viktig ledd i utdannelsen av kliniske psykologer. På dette området kan en ikke få særlig hjelp gjennom studie av faglitteratur, og en må nærme seg erfaringsområdet på en mer direkte måte. Det er forsøkt å ta hensyn til dette under utarbeidelsen av kursopplegget.

Det et er lettere å diskutere egenopplevelser når man har konkrete praktiske erfaringer å gå ut fra

Kurset er tenkt lagt opp med forelesninger, foredrag med demonstrasjoner, og med øvelser med gruppediskusjoner. Dette opplegget er valgt ut fra den erfaring at det er lettere å diskutere egenopplevelser når man har konkrete praktiske erfaringer å gå ut fra.

I foredragene vil en prøve å trekke inn teoretiske synspunkter og erfaringer av mer prinsipiell karakter, mens man gjennom øvelsene tar sikte på å skape muligheter for deltakerne til å utvide sin egenopplevelse og tilegne seg nye erfaringer av mer personlig karakter. De praktiske øvelser vil foregå i mindre grupper, og i tilknytning til øvelsene vil man også ha diskusjonsgrupper der deltakerne utveksler erfaringer, bearbeider dem mer intellektuelt og prøver å se dem i relasjon til klinisk forståelse og yrkesutøvelse. De sistnevnte gruppene vil hver bestå av ca. 10 deltakere og være permanente under hele kurset med en fast gruppeleder. (…)

Programmet vil, med forbehold om rett til små forandringer, bli som følger:

Bjørn Christiansen:

To typer av erkjennelse og moral.

Anne Marit Sletten:

Materialkontakt som innfallsport til egenopplevelse.

Kjell von Krogh:

Den kliniske psykolog i samvær med pasienter og andre mennesker – som identitetsproblem og en utfordring til selvinnsikt.

Elsa Lindenberg:

Rytmikk, ekspressive bevegelser og kroppsopplevelse.

Bjørn Christiansen:

Eksperimenter i egenopplevelse.

Carl Martin Borgen:

Regressive egenopplevelser gjennom terapeutisk lekemateriale.

Endre Ugelstad:

Samhandling i gruppe med ikke-språklige uttrykksmidler.

Nisse Lindgren:

Musikalsk kommunikasjon som terapeutisk virkemiddel.

Carl Martin Borgen:

Pseudopsykotiske opplevelser i eksperimentelt endrede bevissthetstilstander.

Bjørn Killingmo:

Regresjonsbegrepet i teori og praksis.

 

I tillegg til kursprogrammet vil det bli avsatt tid om kveldene til foredrag av enkelte kjente utøvende kunstnere.

Kurspresentasjon juli 1965

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 57, nummer 6, 2020, side

Kommenter denne artikkelen