Du er her

Debatt og kommentar

Det er først når vi forlater den norske modellen med seksårige integrerte utdanningsforløp og er villige til å debattere andre veier til psykologtittelen, at vi kan glede oss over Europsy.

All virksomhet innenfor psykisk helsevern – med unntak av medisinering – kan defineres som psykologisk virksomhet. Da må psykologer ta den plass som faget gir grunnlag for, slik at behandlingstilbudet preges av psykologfaglig kompetanse.

Helsedirektoratets nye «Prioriteringsveileder» inkluderer ikke psykodynamiske terapiformer. Det gjør det viktig å være på vakt overfor helsemyndighetenes holdning.

Vi trenger ingen ny og revolusjonær psykologi for å beskrive grunnleggende samfunns- og individendringer, slik Madsen hevder. Slike endringer lar seg utmerket god beskrive ut fra etablert psykologisk vitenskap.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 7, 2009, side 700-708

Kommenter denne artikkelen