Du er her

Universitetslektor (psykologspesialist)

RKBU Nord - Det helsevitenskapelige fakultet

RKBU Nord Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord (RKBU Nord) er et eksternfinansiert senter og ett av instituttene ved Helsefak. Instituttet har et særlig ansvar for å bidra til å øke kvalitet og innovasjon på tjenestene innen alle sentrale områder i arbeidet med barn og unges psykiske helse og barnevern. RKBU Nord skal utvikle og formidle vitenskapelig, praksisrelevant og tverrfaglig kunnskap. Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt innenfor helsefag, psykologi og samfunnsfag. Instituttet har tre forskergrupper:

Forskergruppe for forebyggende og helsefremmende tiltak, Forskergruppe for kunnskapsbasert praksis og Forskergruppe for barne- og familievern. Det er gode muligheter for å delta i forsknings- og utviklingsprosjekter ved instituttet.

Les mer om oss her: www.uit.no/helsefak/rkbu

Om stillingen
Ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord, Det helsevitenskapelige fakultet, er det ledig fast 100 % stilling som universitetslektor (psykologspesialist).

Arbeidssted er UiT Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid.

RKBU Nord
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord (RKBU Nord) er et eksternfinansiert senter og ett av instituttene ved Helsefak. Instituttet har et særlig ansvar for å bidra til å øke kvalitet og innovasjon på tjenestene innen alle sentrale områder i arbeidet med barn og unges psykiske helse og barnevern. RKBU Nord skal utvikle og formidle vitenskapelig, praksisrelevant og tverrfaglig kunnskap. Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt innenfor helsefag, psykologi og samfunnsfag. Instituttet har tre forskergrupper:

Forskergruppe for forebyggende og helsefremmende tiltak, Forskergruppe for kunnskapsbasert praksis og Forskergruppe for barne- og familievern. Det er gode muligheter for å delta i forsknings- og utviklingsprosjekter ved instituttet.

Les mer om oss her: www.uit.no/helsefak/rkbu


Arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgavene i den ledige stillingen vil innebære FOU-aktivitet, undervisning/tjenestestøtte samt veiledning og formidling. Instituttet er styrt av et tilskuddsbrev og et tilskuddsregelverk og det er sentralt at FOU-aktivitet er praksisnær og i tråd med instituttets oppgaver. Undervisning/tjenestestøtte og veiledning vil være knyttet til de emner og kurs som RKBU Nord tilbyr, og da særlig våre kurs og utdanninger innen kognitiv atferdsterapi.

Stillingen vil også innebære aktiviteter og støtte til kommunale FACT ung team i regionen. Arbeidsoppgavene vil kunne endre seg i tråd med det årlige tilskuddsbrevet.

Noe reisevirksomhet må påregnes.


Kontakt
Flere opplysninger om stillingen kan du få av


Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha:

 • Godkjenning som psykologspesialist innen barne – og ungdomspsykologi eventuelt familiepsykologi
 • Videreutdanning innen kognitiv atferdsterapi
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk, samt gode engelskkunnskaper, er en forutsetning
   

Vi vil legge vekt på søkeres motivasjon for stilling og personlige egnethet. Vi søker kandidater som har:

 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Det er ønskelig med undervisningserfaring samt veiledningserfaring, evt. videreutdanning i veiledning, samt kompetanse knyttet til de fagområdene RKBU Nord skal bidra faglig til.
 

For stilling som universitetslektor kreves

 • Høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).
 

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)
Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.  

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.  
 

Basiskompetanse dokumenteres ved
a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan 

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling.  Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe. 

Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelsen vil søkere bedømmes, men ikke rangeres basert på utdanningsfaglig kompetanse. 

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.   

Kravet til utdanningsfaglig kompetanse kan fravikes etter konkret vurdering i det enkelte tilfelle ved midlertidige ansettelser.

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: pedagogisk mappe.


Vi kan tilby

 • Et godt og positivt arbeidsmiljø
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Gode velferdsordninger


Arbeids- og lønnsvilkår 
Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet. 

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil universitetslektorer ha inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver. 

Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.  


Inkluderende arbeidsliv og mangfold
UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. 

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen.

Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling


Søknaden

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • Fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av vitenskapelige arbeider som ønskes tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • Vitenskapelige arbeider (publiserte eller upubliserte) som søker ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen.

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.

All dokumentasjon som skal vurderes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknad med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.
 

Bedømmelse 
Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.  

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.  


Generelt
Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.
 

Eallju - Drivkraft i nord

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Les mer om oss på uit.no/helsefak

 

Lenke til annonsen
Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
28. mai 2024