Du er her

Terapeut til MST-team

Barne-, ungdoms- og familieetaten, Gjøvik
Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drifte og drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Bufetat, region øst dekker deler av Viken, Innlandet, og i tillegg familievernet i Oslo. Regionkontoret ligger på Lillestrøm.

Barne-, ungdoms og familieetaten har egne enheter som driver med multisystemisk terapi (MST), som er en tidsavgrenset, familiebasert behandlingsmetode for ungdom med alvorlige atferdsproblemer. Terapeutene jobber i hjem, nærmiljø og skole med foreldre og ungdom. MST er en evidensbasert metode utviklet i USA, og implementeringen i Norge ledes av Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU), datterselskap av NORCE. I region øst drives det totalt seks MST-team.

Et team består av tre-fire terapeuter og en veileder som er faglig og administrativ leder av teamet. Behandlingen er tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uka.Tilgjengelighet er regulert gjennom egen avtale for MST-terapeuter, og er godt økonomisk kompensert. Stillingen innebærer selvstendig arbeid, fleksibel arbeidstid og kontinuerlig faglig utvikling gjennom ukentlig veiledning og regelmessige fagseminarer. 

Ønsker du en spennende terapeutstilling med god støtte gjennom MSTs kvalitetssikring og behandlingsprinsipper?

Ønsker du fleksibel arbeidstid med svært gode rammebetingelser?


Informasjon om arbeidsstedet og stillingen

Ved MST-teamet på Gjøvik er det ledig en fast 100 % stilling som terapeut. 

Vi holder til i svært hyggelige lokaler i Gjøvik, hvor vi er samlokalisert med Innlandet barnevernsenter og Enhet for inntak. Vårt opptaksområde er tidligere Oppland fylke, og møtene i behandlingen foregår hjemme, på skolen og i nærmiljøet til ungdommen.

En vanlig arbeidsuke hos oss er variert og spennende. Du vil som terapeut jobbe med 3-5 familier av gangen og jobbe i hver familie i opp til fem måneder. Vårt team på Gjøvik består i dag av fire erfarne terapeuter, hvorav den ene skal begynne i MST-teamet på Hamar fra 05.09.2021.

Dette er en 2. gangs utlysning.
 

Hva vil arbeidsdagen din bestå av?

 • Terapeutisk arbeid etter MSTs behandlingsprinsipper og praksis.
 • Koordinere det faglige arbeidet i hver enkelt behandling, og samarbeide nært med bl.a. skole, PPT, barnevern og psykisk helsevern.
 • Delta i ukentlig veiledning, ukentlig konsultasjon og kontinuerlig opplæring.
 • Utføre MSTs kvalitetsikringsrutiner.
 • Drive informasjonsarbeid om MST.

Hvem ser vi etter?

Du har enten profesjonsstudiet i psykologi, mastergrad i helse- og sosialfag (terapeutisk utdanning 120 studiepoeng), eller bachelor i helse- og sosialfag med terapeutisk videreutdanning.

Du har erfaring fra klinisk/terapeutisk arbeid, samt grundig kjennskap til det teoretiske fundamentet som metoden bygger på, dvs. system-/familieteori, kognitiv atferdsterapi og sosial læringsteori. Det er videre ønskelig at du har videreutdanning og/eller erfaring fra familieterapi og arbeid med barn/ungdom med alvorlige atferdsproblemer.

Du må ha gode engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig, god skriftlig fremstillingsevne og relevante IKT-kunnskaper.

Du har gode samarbeidsevner, høy arbeidskapasitet og god evne til å arbeide selvstendig og systematisk. Erfaringen din er gjerne allsidig og bred, og du kan dra veksler på dette i arbeidet med ungdom med alvorlige atferdsproblemer. Du er lærevillig og anerkjenner at endringer skapes gjennom multisystemisk innsats. 

Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Du må også ha førerkort for bil og kunne disponere bil i tjenesten.

Hva får du hos oss?

 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som psykolog (kode 0794) med p.t. kr 543 500-650 300 pr. år (lønnstrinn 60-70), som psykolog med godkjent spesialitet (kode 1304) med p.t. kr 677 600-825 900 pr. år (lønnstrinn 72-80), eller som klinisk sosionom (kode 1173) i lønnsramme 18, alt. 7-11, med p.t. kr 439 900-615 800 pr. år (lønnstrinn 47-67). Annen utdanningsbakgrunn innplasseres i henhold til statlig lønnsregulativ og lokal lønnspolitikk for Bufetat.
 • Stillingskode og lønnsplassering vurderes etter utdanning og ansiennitet.
 • Det gis et pensjonsgivende kompensasjonstillegg for ubekvem arbeidstid/tilgjengelighet, kr 15.718 pr mnd.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

Opplysninger til deg som søker

 • Spesiell opplæring innen MST vil bli gitt. Den som tilsettes må delta på en ukes opplæring i Oslo (eventuelt digitalt) i løpet av september 2021, i forbindelse med tiltredelse.
 • Den som ansettes må ha mulighet til å jobbe svært fleksibelt, og blant annet inngå i turnus hvor man hver fjerde uke er tilgjengelig for familiene i behandling også på kveldstid, natt og helg. Ytterligere detaljer om denne turnusen kan fås ved å ringe leder eller i et eventuelt intervju. Tilgjengeligheten man yter som MST-terapeut er regulert gjennom en egen fremforhandlet avtale for MST-terapeutene. Som MST-terapeut har man ikke fast arbeidstid, timer registreres ikke. Man jobber ut fra hva familiene og behandlingene trenger.
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.
 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Bufetat er en IA (inkluderende arbeidsliv) -virksomhet.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.
 • Ansettelsesprosessen foretas i et samarbeid mellom Bufetat og Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU), og søkere må være inneforstått med at NUBU får innsyn i søknader. Mer informasjon om MST finner du på http://www.nubu.no eller http://www.bufdir.no.


Kontaktinformasjon

Leder MST Gjøvik: Gunn Helene Roheim, tlf: 466 16 226, epost: gunn.helene.roheim@bufetat.no
 

Søknad med CV sendes elektronisk 

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse skal tas med ved et eventuelt intervju eller legges ved elektronisk.
 

Lenke til annonse
Søk på stillingen
 

Søknadsfrist
15. juni 2021