Du er her

Spennande psykologstilling

AiR-klinikk og Vinje kommune

 

Fjell, fullverdige fagmiljø og flinke flotte folk — kven kan takke nei til det? 

Psykolog/psykologspesialist 100 % fast stilling 

Rehabiliteringssenteret AiR i Rauland samarbeider med Vinje kommune om ei spennande stilling med arbeidsoppgåver spesielt retta mot barn og unge innan både spesialist- og kommunehelsetenesta. Stillinga er delt med 50 % arbeid ved AiR og 50 % arbeid i Vinje kommune. Arbeidsgjevaransvaret ligg hos AiR. 

Vi ser etter deg som er omgjengeleg, nysgjerrig, nytenkande og som likar å påverke eigen arbeidskvardag.

Rehabiliteringssenteret AiR er landets leiande senter innan arbeidsretta rehabilitering (ARR), og ein landsdekkande ideell institusjon i spesialisthelsetenesta. Senteret ligg i Rauland i Telemark, omgjeve av flotte fjell, fine vatn og venleg skogsterreng, som også nyttast aktivt i rehabiliteringsarbeidet. Fjellbygda Rauland er rik på natur og kultur og ligg sentralt plassert mellom aust og vest.

Senteret har to klinikkar, ein i Rauland og ein poliklinikk i Oslo. Klinikken i Rauland har døgntilbod innan ARR og CFS/ME. Unge vaksne utanfor arbeid eller utdanning er ei aukande utfordring i samfunnet, og AiR har sidan 2021 hatt eigne tilbod retta mot denne gruppa (18-30 år). Vi jobbar kontinuerleg med å utvikle tilbodet til unge. Stillinga vert spesielt knytt til UNG- og CFS/ME-tilboda våre i Rauland. Felles for deltakarane på desse tilboda er at dei ofte står lenger frå arbeid/utdanning samanlikna med dei andre ARR-deltakarane.

AiR-klinikk har tverrfaglege team som består av lege, psykolog eller samtaleterapeut, fysioterapeut, arbeidskonsulent og idrettspedagog. Sjå www.air.no for meir informasjon.


Arbeidsoppgåver AiR: 

 • Undervising av deltakarar i grupper
 • Kartlegging- og vurderingssamtaler, individuell rettleiing, arbeid med epikriser m.v.
 • Kontakt med NAV, arbeidsgjevar og/eller andre involverte
 • Særfagleg oppfølging inkl. tilvisingar ved behov


Vinje kommune 

Som kommunepsykolog vert du organisert i verksemda helse- og førebygging saman med helsestasjon og skulehelsetenesta, lege og legevakt, fysio- og ergoterapitenesta og det interkommunale jordmorsamarbeidet. Tverrfagleg samarbeid er viktig for oss og me er stolte av å ha høg kompetanse i alle ledd av tenestene våre. Du vil samarbeide tett med andre kommunale tenester som skule, psykisk helse og rustenesta. Sjå meir om kommunen vår på https://vinjenaturlegvis.no/

Hovudfokus i arbeidet ditt vil vera barn og unge, med moglegheit til å forme di eiga stilling med utgangspunkt i arbeidsoppgåver knytt til: 

 • System- og samfunnsretta arbeid
 • Rettleiing og fagstøtte
 • Helsefremjande og førebyggjande arbeid
 • Lågterskel behandling og oppfølging
 • Tverrfagleg/fleirfagleg samarbeid


Kvalifikasjonar for begge stillingane:

 • Profesjonsstudie i psykologi med norsk autorisasjon
 • Gjerne kompetanse innan kognitiv terapi, MCT, ACT eller liknande terapimetodar
 • Ønske om, eller erfaring frå å jobbe med unge og personar med CSF/ME
 • Erfaring med individuelle samtaleforløp
 • Engasjement i tverrfagleg samarbeid
 • Gode kommunikasjonsevner munnleg og skriftleg, samt god samarbeidsevne som bidreg til eit utviklande fagmiljø


Vi tilbyr:

 • Arbeidsmiljø prega av høg kompetanse, fagleg trygge og dyktige arbeidskollegaer
 • Variasjon og breidde i arbeidet som psykolog
 • Høve til personleg og fagleg utvikling internt, ved kurs, etter- og spesialistutdanning
 • Arbeidstid, dagtid på kvardagar
 • Konkurransedyktige løns- og pensjonsvilkår
 • Hjelp til å skaffe bustad

Om du er interessert i natur og friluftsliv vil omgjevnadane i Vinje kommune og Vest-Telemark kunne gje deg rike opplevingar gjennom alle årstider.

Me ser fram til å høyre frå deg.


For meir informasjon, kontakt: 

Søk på stillingen
 

Søknadsfrist
Snarast. Søknadar vert handtert fortløpande.