Du er her

Seksjonsleder

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim, Divisjon Psykisk Helsevern - Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS), Allmennpoliklinikk Rehabiliteringsseksjonen

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder kroner. Det er en målsetting at arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Mer informasjon finnes på www.stolav.no

Nidaros distriktspsykiatriske senter (DPS) er en avdeling med lokalsykehusfunksjon i Psykisk helsevern, St. Olav HF. Nidaros DPS er en del av spesialisthelsetjenesten og har ansvar i følgende opptaksområde; Østre del av Trondheim, Malvik og Selbu, Tydal, Bjugn, Rissa, Ørland, Åfjord og Roan. Til sammen er befolkningsgrunnlaget på cirka 105.000 innbyggere over 18 år.

Nidaros DPS er organisert i ulike seksjoner og har i tillegg til hovedlokalisasjonen på Lade virksomhet ved Fosenteamet på Fosen og Psykiatrisk Ungdomsteam på Øya. Tjenestilbudet ved Nidaros DPS omfatter poliklinisk virksomhet, ambulant virksomhet og døgntilbud. Utredning, behandling, samhandling, brukermedvirkning, opplæring og forskning er sentrale oppgaver det daglig arbeides med hos oss og vi har både lokale og regionale oppgaver knyttet til dette.

Det lyses ut følgende stilling i Rehabiliteringsseksjonen ved Nidaros DPS.

SEKSJONSLEDER/BEHANDLER  i 100 % fast stilling.

Seksjonsleder vil inneha en delt funksjon med 50 % seksjonsleder og 50 % kliniker (behandler),ved Allmennpoliklinikk.

Seksjonsleder er direkte underlagt seksjonssjef på Rehabiliteringsseksjonen (S2).

Rehabiliteringsseksjoen er inne i et spennende utviklingsarbeid som bl.a. omhandler å forsterke og forbedre behandlingstilbudet til psykosepasientene ved Nidaros DPS.


Arbeidsoppgaver

 • Seksjonsleder har faglig ansvar, personalansvar, aktivitetsansvar og økonomisk ansvar innenfor gitte budsjettposter i egen enhet
 • Bidrar til strategisk virksomhetsplanlegging og evaluering av enhetens faglige tilbud
 • Bidrar til gode samarbeidsrelasjoner internt og eksternt
 • Klinisk erfaring fra utredning og behandling
 • En nærmere beskrivelse av arbeidsoppgavene finnes i stillingsbeskrivelse, og omfatter blant annet ledelsesansvar for løpende drift, fag, personell og økonomi


Kvalifikasjoner

 • Psykologspesialist
 • Lederutdanning/erfaring er ønskelig
 • Klinisk erfaring fra utredning og behandling er ønskelig, derav også spesialistkompetanse
 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet
 • Interesse for fagutvikling, erfaring og kunnskap om fagområdet som enheten omfatter
 • Evne til å se muligheter, kunne stå i omstilling, og å gjøre andre i stand til å handle står sentralt
 • Allsidig IT-kompetanse
 • Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt


Personlige egenskaper

 • Klinisk erfaring for å møte et spekter av psykisk problematikk
 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner
 • Interesse for faglige utfordringer i et flerkulturelt område
 • Evne til fleksibilitet og selvstendighet
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Utredningskompetanse


Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
 • Godt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Høyt faglig nivå
 • Faglig og personlig utvikling


Kontaktinformasjon

 • Martha Kristin Andersen, psykologspesialist, tlf. 73 86 54 00
 • Hilde Charlotte Kvernø, personalrådgiver, tlf. 917 24 576
 • Nina Burkeland, seksjonssjef / overlege i psykiatri, tlf. 73 86 54 00 / 920 54 794

 

Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
30. mars 2020