Du er her

Psykologspesialist/psykolog fast og vikariat  

Statens barnehus, Troms politidistrikt

Troms politidistrikt omfatter 18 kommuner i Troms og Finnmark fylke. Distriktet er organisert i fem geografiske driftsenheter med tilsammen åtte lensmannskontor og to politistasjoner, samt fem funksjonelle driftsenheter og tre lederstøttestaber. Hovedkontoret ligger i Tromsø.

Statens barnehus er et tverrfaglig kompetansesenter for barn og unge, og voksne med utviklingshemming, der det er mistanke om at de er utsatt for seksuelle overgrep, vold eller vært vitne til vold. Politiet foretar avhør av disse gruppene ved Statens barnehus Tromsø. Det er vår oppgave å medvirke til at barns rettssikkerhet styrkes, samt påse at Stortingets hovedintensjon om å sette barnet i sentrum blir fulgt. Statens barnehus gir råd og veiledning til privatpersoner og offentlige instanser i anonyme saker som ikke er avklart. Det er opprettet 11 barnehus i Norge. For mer informasjon: http://www.statensbarnehus.no.

Statens barnehus Tromsø dekker Troms politidistrikt, Finnmark politidistrikt og Svalbard, og har 14 medarbeidere med ulik og utfyllende kompetanse. Barnehuset i Tromsø har ansvar for drift av en underavdeling i Kirkenes, og har i tillegg nasjonalt ansvar for oppfølging av samisktalende barn som har vært utsatt for, eller vært vitne til, vold eller seksuelle overgrep. Barnehuset er administrativt tilknyttet Troms politidistrikt, og er lokalisert til politihuset i Tromsø.

Les om Personvern

Ved Troms politidistrikt er det ledig to stillinger, en fast stilling og en stilling som ett års vikariat som psykologspesialist i stillingskode 1304. Dersom ikke kvalifiserte søkere vurderes ansettelse som psykolog i stillingskode 0794. Dersom det tilsettes psykolog 0794 i fast stilling vil det være en utdanningsstilling med mål om fullføre spesialistutdanning. Stillingen er for tiden ved Statens barnehus, stab for virksomhetsstyring. 

Statens barnehus Tromsø er en sivil seksjon i politiet som arbeider med tilrettelegging av avhør, og oppfølging av barn og andre særlig sårbare. Barnehuset dekker Troms politidistrikt, Finnmark politidistrikt og Svalbard, og inkluderer en avdeling lokalisert i Kirkenes. Vi har 14 medarbeidere, hvorav fem er menn og resten kvinner. Fast arbeidssted er Tromsø, men alle ansatte ved barnehuset må påregne noe reise ifm å bemanne barnehusets avdeling i Kirkenes. Arbeidet ved barnehuset innebærer stor kontaktflate både med andre fra politietaten, eksterne samarbeidspartnere og også de barn og pårørende som er brukere av barnehuset. Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Tilsetting skjer på vilkår som er gitt i lov om statens ansatte, instrukser og personalreglement. Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. Troms politidistrikt praktiserer vanligvis seks måneders prøvetid. Ansettelse skjer på vilkår som er gitt i lov om statens ansatte, instrukser og personalreglement.

Vitnemål og attester bes lagt ved den elektroniske søknaden. Søknader vil ikke bli vurdert dersom dokumentasjon ikke legges ved. Det må også legges ved godkjenning fra NOKUT på eventuell utenlandsk utdanning.


Arbeidsoppgaver

 • Bistå politiet i planlegging av avhør av barn og særlige sårbare i målgruppa
 • Ivaretagelse, kartlegging og oppfølging av barn og andre sårbare og deres familier i etterkant av avhør
 • Yte helsehjelp i form av kartlegging, vurdering og psykologisk behandling til personer i målgruppen ved behov
 • Fagutvikling av barnehusets virksomhet og spredning av kompetanse
 • Deltagelse og koordinering av tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
 • Utføre oppgaver og ta ansvar som følger av psykologspesialistrollen, som veiledning, journalansvar, behandlingsansvar o.l.
 • Stillingen har reise og oppgaver knyttet til drift av barnehusets avdeling i Kirkenes


Kvalifikasjoner

Nødvendig:

 • Cand.psychol. og autorisasjon som offentlig godkjent psykolog
 • Godkjent relevant psykologisk spesialitet, fortrinnsvis klinisk barne- og ungdomspsykologi
 • Erfaring fra klinisk arbeid med barn og familier
 • Erfaring fra arbeid med vold, overgrep eller omsorgssvikt
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk 
 • Beherske engelsk
 • Gode IKT kunnskaper 

Ønskelig:

 • Videreutdanning innenfor fagfeltet vold/traumer 
 • Videreutdanning innen arbeid med familier/familieterapi
 • Erfaring med veiledning
 • Erfaring fra oppfølging av volds- og overgrepsutsatte barn
 • Erfaring fra arbeid som psykologspesialist 
 • Erfaring fra samarbeid med politi og rettsvesen


Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner  
 • Krise- og traumeforståelse
 • Faglig ekspertise
 • Struktur og kvalitetssikring
 • Nyskapende og endringsvilling

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du som modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Den som ansettes må kunne jobbe innenfor etatens datasystemer og ha forståelse for etatens samfunnsrolle, verdier og framtidige utfordringer.


Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen som psykologspesialist (stillingskode 1304 ) fra kr 715 900 til kr 801 300 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner
 • Eventuell ansettelse som psykolog (stillingskode 0794) fra kr 637 900 til kr 665 700 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner
 • Troms politidistrikt er IA bedrift og er tilknyttet modene bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, se https://www.spk.no for mer informasjon
 • Arbeidssted Tromsø politihus 
 • Tiltredelse etter avtale

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CVen eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.


Kontaktinformasjon: Are Evang, seksjonsleder, tlf. 77 79 74 57, e-post are.evang@politiet.no


Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
16. januar 2022