Du er her

Psykologspesialist/Psykolog Ambulant akutt team

Sykehuset Innlandet - DPS Gjøvik, poliklinikk Hadeland

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Divisjon Psykisk helsevern er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet. Divisjonen består av sykehusene Reinsvoll og Sanderud, fire distriktspsykiatriske sentre (DPS), to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og en barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Divisjonen har totalt ca 1650 årsverk.

Distriktspsykiatrisk senter Gjøvik har ca 220 årsverk og består av 8 kliniske enheter, Poliklinikk Hadeland, Poliklinikk Valdres, Poliklinikk Gjøvik 1, 2 og 3, Enhet for akuttpsykiatri Gjøvik, Enhet for allmenn psykiatri Gjøvik, Enhet for spiseforstyrrelser Gjøvik.

Merkantile tjenester, med unntak av Valdres og Hadeland er organisert som egen enhet på Gjøvik.

Disktrikspsykiatrisk senter har per dags dato 4 FACT-team på Hadeland, Valdres, Gjøvik og Toten/Land

Poliklinikk Hadeland består av allmenn psykiatrisk team, TSB-team samt LAR og ambulant akutt team som gir behandling i hovedsak til den voksne befolkningen på Hadeland.  Poliklinikken har til sammen 20 årsverk med 1 medisinskfaglig ansvarlig og 1 psykologfaglig ansvarlig - psykiater, psykologer, sykepleiere, sosionomer og merkantil personale. Lokaler ligger i moderne og trivelige lokaler midt i Gran sentrum i et kjøpesenter.

 
Poliklinikk Hadeland har ledig 1 x 100% fast stilling som psykologspesialist/autorisert psykolog ved ambulant akutt team


Arbeidsoppgaver  

 • Akutt arbeid
 • Utredning, behandling og oppfølging av pasienter innen rus og voksenpsykiatri
 • Arbeid i tverrfaglige team bl.a. leger, psykologer, psyk.sykepleirere, sosionomer
 • Delta i interne og eksterne samarbeidsmøter, undervisning/veiledninger m.m


Kvalifikasjoner 

 • Psykologspesialist eller autorisert psykolog med erfaring fra rus og voksenpsykiatri
 • Erfaring fra spesialisthelsetjenesten vil bli vektlagt
 • Må beherske et skandinavisk språk både  skriftlig og muntlig
 • God IKT og DIPS kompetanse
 • Førerkkort kl. B


Personlige egenskaper 

 • Stor arbeidskapasitet
 • Gode samarbeidsevner
 • Relevant klinisk erfaring
 • Fleksibilitet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt


Vi tilbyr 

 • Varierte arbeidsoppgaver i et utviklende og tverrfaglige miljø
 • Gode muligheter for egen fagutvikling og kompetanseheving
 • Ansettelse skjer iht gjeldende lover, overenskomster og reglement
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.


Kontaktinformasjon: Angelika Westby, enhetsleder (sykepl./jordmor), tlf. 414 50 113.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
11. november 2021