Du er her

Psykologspesialist/psykolog

Sykehuset Innlandet HF - Avdeling for TSB

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Sykehuset Innlandet ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, kulturell og etnisk bakgrunn. Det samme gjelder om du har hatt et lengre avbrudd fra arbeidslivet. 

Divisjon Psykisk helsevern er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet. Divisjonen består av sykehusene Reinsvoll og Sanderud, fire distriktspsykiatriske sentre (DPS), barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) og barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Divisjonen har totalt ca 1650 årsverk.

Avdeling for Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er en del av Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern.    

Avdelingen har fem behandlingsenheter, Enhet for avrusning, Enhet for utredning på Sanderud, ca. 5 km fra Hamar sentrum, og Enhet for korttidsbehandling, Enhet for gravide og Enhet for familie på Reinsvoll ca. 15 km fra Gjøvik. Enhet for gravide og enhet for familie er regionale enheter. 

Våre pasienter har utfordringer med samtidig rus- og psykiske lidelser. De har mulighet til bedring av symptomer og livskvalitet gjennom koordinert utredning og behandling av begge lidelser. Vår behandling skal møte pasientens komplekse utfordringer; medisinske, psykologiske og sosiale utfordringer. 

Er du en inspirerende og motivert psykolog/psykologspesialist med solid fagkompetanse? Ønsker du å bruke din faglige tyngde i en jobb som gir mening? I vår avdeling vil du møte pasienter med komplekse utfordringer og hjelpebehov. Du, som engasjert og motivert fagperson, vil få erfaringer og muligheter til å jobbe med behandling i et helhetsperspektiv i et tverrfaglig miljø. Du får også utfordret deg med å jobbe med en pasientgruppe som vi ønsker å tilby god og helhetlig behandling. Det vil kreve mye av deg, både som fagperson og medmenneske. Vi stiller derfor høye krav til deg som søker. Ved å jobbe hos oss vil du få både krevende og spennende utfordringer. Jobben vil kunne være en stor mulighet for faglig og personlig utvikling. 

Stillingen er fot tiden knyttet til Enhet for gravide.

Enhet for Gravide er en døgnenhet som har et regionalt ansvar for gravide pasienter med samtidig rus- og psykisk lidelse. Overordnet målsetning for vårt arbeid er å beskytte fosteret og den gravide kvinnen mot rusbruk i svangerskapet. Enheten har 10 plasser. Innleggelsesgrunnlaget er både frivillig behandling og innleggelse uten samtykke etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 10-3. I vår enhet vil du møte pasienter med komplekse utfordringer og hjelpebehov. Vår tverrfaglig sammensatte personalgruppe jobber ut fra et helhetsperspektiv der det gis god rusbehandling, ivaretagelse av psykisk helse, svangerskapsomsorg og forberedelse til fødsel og barseltid. Vår behandling skal møte pasientenes komplekse utfordringer, medisinske, psykologiske og sosiale behov. Vi jobber tett sammen med innleggende instanser, barnevern og fødested. Mange av pasientene fortsetter behandlingen i Enhet for Familie etter fødsel.


Arbeidsoppgaver 

Hos oss vil arbeidsoppgavene dine omfatte tre hovedområder: det pasientspesifikke og kliniske arbeidet, lede behandlingen og veilede teamet rundt familiene, samt bistå enhetsledelsen i å ivareta at enheten drives ihht styringsverktøy og aktiv deltakelse  i kvalitets- og endringsarbeid.


Kvalifikasjoner 

 • Du er psykolog eller psykologspesialist klinisk voksenpsykologi eller rus- og avhengighetspsykologi 
 • Du har helst erfaring fra TSB eller en genuin interesse og nysgjerrighet for fagfeltet
 • Du skriver og snakker godt norsk
 • Personlig egnethet tillegges stor betydning


Personlige egenskaper 

 • Du har humor og ro, tålmodighet og empati
 • Du har evnen til å være glad i mennesker og er ydmyk i egen rolle
 • Du har god refleksjonskapasitet og evner å sette grenser for deg selv og andre i en behandlingskontekst
 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper og ser nødvendigheten av dette
 • Du evner å systematisere store mengder informasjon og jobber strukturert
 • Det er viktig at du leverer kvalitativt god dokumentasjon og er effektiv i ditt dokumentasjonsarbeid


Vi tilbyr 

 • Utviklingsmuligheter i et spennende og ambisiøst tverrfaglig kollegium
 • Engasjerte og dyktige kollegaer
 • Mulighet til å bidra til god behandling for en sårbar og stigmatisert pasientgruppe
 • Vi legger til rette for spesialisering og hele spesialiseringsløpet kan gjennomføres i vår divisjon
 • Det er også mulighet for rimelig hybel på sykehusområdet
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.


Kontaktinformasjon 

 • Anita Øvre Dobloug, avdelingssjef, tlf. 911 28 889
 • Gine Maren Sollien, psykologfaglig rådgiver, tlf. 468 09 848
 • Inger Bjørlien, enhetsleder, tlf. 416 95 975


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
28. juli 2024