Du er her

Psykologspesialist/psykolog

Helse Bergen - Haukeland universitetssjukehus, Avdeling for rusmedisin, Seksjon Ambulant

Avdeling for rusmedisin (AFR), Haukeland universitetssjukehus, har ansvar for behandling og oppfølging av menneske med skadeleg bruk av rusmiddel og avhengigheit. AFR har om lag 340 tilsette. AFR består av sju seksjonar som inneber tre døgnseksjonar, forskingsseksjon, LAR, poliklinikk, samt den nyoppretta Seksjon Ambulant som den utlyste stillinga er tilknytt. AFR er i ein spennande utvikling knytt til både forsking og utvikling av differensierte tenester. Avdelinga har faste fag- og forskingsdagar, og legg til rette for individuell vidareutdanning, samt felles kompetanseheving.

Seksjon Ambulant er ein heilt ny seksjon i AFR med målsetjing om å sikre tidlegare oppstart av gode behandlingsløp, samt hjelpe menneske med rusmiddelavhengigheit som ikkje nyttiggjer seg ordinær poliklinisk behandling. Poliklinikkane i AFR har hatt eigne team for ambulerande verksemd. AFR har no styrka denne tenesta gjennom å opprette Seksjon Ambulant, som skal stå sentralt i avdelinga si satsing på fleksible og ambulante tenester. Per tid er det tilsett ein seksjonsleiar, ein overlege og sju ambulante behandlarar.

Spennande stilling for psykologspesialist/psykolog som ønskjer å jobbe med tenesteutvikling, tverrfagleg arbeid og klinisk verksemd for sårbare pasientgrupper.
 

Psykologspesialist/psykolog som blir tilsett vil bidra til ei spanande fag- og tenesteutvikling, som inneber differensiering og klargjering av oppgåver og kliniske målsettingar for seksjonen, kompetansebygging og rettleiing av personale, kartlegging og utvikling av nye samarbeidsarenaer og - former. Stillinga vil gi varierte arbeidsoppgåver og faglege utfordringar. Du vil vidare vere med på å utforme det framtidige innhaldet i seksjonen, din eigen stilling og arbeidsdag. Stillinga fordrar ein person som er fleksibel, som ønskjer å jobbe med tenesteutvikling og som kan ta fagleg ansvar.

 

Interessert?
Ta Kontakt med Seksjonsleiar Benedicte Ekman på telefon 46902498 eller e-post benedicte.ekman@helse-bergen.no

 

Les meir og søk stilling på www.helse-bergen.no/jobb

Ref.nr.    4026258386


Annonsen er fra Tidsskriftets Mars-utgave som utkommer 01.mars 2019

Arbeidssted
Helse Bergen - Haukeland universitetssjukehus, Avdeling for rusmedisin, Seksjon Ambulant
Søknadsfrist
25. mars 2019