Du er her

Psykologspesialist/psykolog

Gjøvik kommune - TTJ. Haugtun 1
Gjøvik kommune Tilrettelagte tjenester  Gjøvik er en fremtidsrettet og mangfoldig servicekommune, en kommune som setter sine innbyggere i sentrum.

Våre ansatte leverer kvalitetstjenester, med bakgrunn i god kunnskap og erfaring.

Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for våre ansatte, med visjonen "Universitetsbyen Gjøvik - ledende i bærekraftig vekst og utvikling". Vi søker engasjerte medarbeidere, med bred kompetanse, som ønsker en inkluderende arbeidsgiver med rom for utvikling.

www.gjovik.kommune.no

Psykologspesialist/psykolog, 100 % fast stilling dagtid TTJ. Haugtun 1 
 
Beskrivelse av arbeidsstedet:
Tilrettelagte tjenester er underlagt tjenesteområdet Helse og Omsorg, og gir hjemmebaserte tjenester til voksne/yngre med ulike funksjonsnedsettelser. Brukergruppene er personer med psykiske lidelser og/eller med rusproblemer og personer med utviklingshemming. Det gis helsehjelp og praktisk bistand/opplæring til de som trenger det, alt fra oppfølging i hjemmet på enkelttimer og til et heldøgnsomsorgstilbud i bofellesskap/samlokaliserte boliger.

Tjenesten ambulant psykisk helsearbeid er inndelt i tre virksomheter i Tilrettelagte tjenester. Stillingen vil være administrativt underlagt virksomhetsleder ved avdeling Haugtun 1, men vil bli knyttet opp til alle virksomheter med denne tjenesten.
 

Arbeidsoppgaver:
Stillingen er nyopprettet.
 • Formålet med stillingen er å styrke kompetansen og bidra aktivt i det faglige utviklingsarbeidet innenfor feltet psykisk helsearbeid i kommunen.
 • Sikre at tjenestene innenfor psykisk helsearbeid er i tråd med de nasjonale føringer som gis for det kommunale ansvaret for forebygging og behandling av psykiske lidelser.
 • Ha et behandlings- og vurderingsansvar i samarbeid med fastlege, fagpersoner og spesialisthelsetjenesten i  enkeltsaker.
 • Bistå i kliniske vurderinger i eksisterende tjenesteyting, med mulighet for veilednings- og koordineringsansvar.
 • Utforming og utprøving av et lavterskeltilbud for voksne med psykiske lidelser.
 • Være en aktiv pådriver i endrings- og omstillingsarbeid, mtp innhold og kvalitet i utøvelse av tjenesten.
 • Være en faglig pådriver i et kompetansehevende arbeid internt i virksomheten og i samarbeidet med spesialisthelsetjenesten.
 • Tverrfaglig samarbeid med tjenesteområdet Barn og familie, bl.a. Tverrfaglig familieteam og barnevern, samt Skole og PPT.
 
Kvalifikasjoner:
 • Psykolog med spesialisering innenfor klinisk voksenpsykologi, eller habilitereingspsykologi, evt spesialisering innenfor samfunnspsykologi. Eventuelle andre spesialiseringer kan komme i betrakting
 • Psykologer i spesialisering kan komme i betraktning
 • Krav om norsk autorisasjon
 • Erfaring fra kommunehelsetjeneste er ønskelig, og et krav er å være bevisst dette behandlingsperspektivet med tilliggende ansvarsområder
 • Erfaring med utviklingsarbeid er ønskelig
 • Evne til målrettet og systematisk oppfølgingsarbeid både på individnivå og systemnivå
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt
 • Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner er et krav
 • Gode samarbeidsevner og løsningsfokusert tilnærming
 • Fleksibilitet og tilpasningsdyktighet
 • Førerkort på bil. Må påberegnes å benytte egen bil i tjenesten
 • Krav om godkjent politiattest
 
Vi kan tilby:
 • Varierte og selvstendige arbeidsoppgaver med stort spenn i faglige utfordringer
 • Tverrfaglig arbeidsmiljø, med tilrettelegging for å delta i lokalt- og regionalt psykologfaglig nettverk
 • Mulighet for å påvirke den faglige utviklingen
 • Stor mulighet til å påvirke egen arbeidsdag
 • Opplæring i fagsystemet Gerica
 • Interne og eksterne kurs

Unntatt offentlighet må begrunnes: 
Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste.
Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.
 
Søknad: 
Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no
 
Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.
 
Tiltredelse: Etter avtale
 
Kontaktperson: Siw Hoff, tlf. 991 10 931
 
 
 
Søknadsfrist
26. oktober 2020