Du er her

Psykologspesialist/ Psykolog

Helse Førde, Nordfjord psykiatrisenter

Helse Førde HF har ansvar for spesialisthelsetenestene i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider kontinuerleg med å utvikle gode og trygge tenester for pasientar og brukarar. Helse Førde sine institusjonar og prehospitale tenester er organisert i faglege og organisatoriske nettverk, og samarbeidet med andre instansar som m.a. kommunane er høgt prioritert. Føretaket har om lag 3 300 tilsette og eit budsjett på nesten 3 milliardar kroner og er den største verksemda i fylket. Helseføretaket er eigd av det statlege Helse Vest RHF.

Nordfjord psykiatrisenter har ledig to faste stillingar for psykologspesialist/ psykolog:
1 x 100 % fast stilling ved seksjon rus, som tilbyr tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) i døgnpost
1 x 100 % fast stilling ved seksjon dag, som tilbyr poliklinisk behandling til mennesker med ulike psykiske lidingar og rusproblematikk

For å kunne gje eit best mogleg tilbod, legg vi vekt på å ha tilsette med ulik formell kompetanse og erfaring. Psykiatrisenteret består av tre seksjonar: rus, døgn og dag.


Arbeidsoppgåver 

 • Vurdering, utredning og diagnostisering av pasientar med psykiske lidingar og rusavhengigheit
 • Tilby og legge tilrette for behandling ut fra den einskilde pasient sine behov
 • Arbeid i tverrfagleg team
 • Vi legg vekt på brukermedverknad
 • Samhandling og samarbeid med aktuelle samarbeidspartar i 1. og 2. linjetenesta
 • Involvere og følgje opp pårørande
 • Delta i utvikling av tenestetilbodet
 • Psykologar er saman med legane med i tilsynsordninga for somatiske avdelingar ved Nordfjord sjukehus
 • Ein må rekne med reiseverksemd og ambulant arbeid


Kvalifikasjonar 

 • Norsk autorisasjon som psykologspesialist/ psykolog
 • Klinisk erfaring og/ eller interesse for for arbeid med rusavhengigheit og psykiske lidingar
 • Førarkort klasse B
 • Gode norskkunnskapar. Søkarar utanfor skandinavia må dokumentere kunnskap i norsk skriftleg og munnleg
 • Eigenerklæring om vaksinasjon- immunitestilhøve, tuberkuloseundersøking og MRSA- testing må fyllast ut ved tilsetting


Personlege eigenskapar 

 • Personleg eigna, pasientorientert
 • Interesse, motivasjon og engasjement for fagfeltet
 • Evne til å arbeide sjølvstendig og ta ansvar
 • Evne til å skape gode relasjonar
 • Har gode samarbeidsevner og trivst med å jobbe tverrfagleg
 • Fleksibel og evne til å vere løysingsfokusert
 • Evne til å prioriter oppgaver i en hektisk kvardag
 • Lyst til å utvikle deg saman med oss


Vi tilbyr 

 • Lønn etter gjeldande avtale
 • Triveleg arbeidsmiljø med engasjerte, dyktige og erfarne kollegaer
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Varierte og spennande arbeidsoppgåver
 • Gode mulegheiter for fagleg utvikling
 • For ikkje-spesialister vert det lagt til rette for å fullføre spesialisering
 • Bistand til å skaffe bustad, opplys i tilfelle om behov for dette i søknaden


Kontaktinformasjon: May Kristin Sæther, seksjonsleiar NPS Dag, tlf. 901 17 856 / 578 64 330 og Arild Nøsdal, seksjonsleiar NPS Rus, tlf. 578 64 342 / 578 64 330.

 

Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
27. september 2020