Du er her

Psykolog­spesialist / psykolog

Betanien sykehus AS

Betanien sykehus AS har driftsavtale med Helse Vest RHF, og består av enhet psykisk helse (DPS og BUP) og enhet somatikk (laboratorie, dagkirurg og røntgen). Betanien sykehus har ca. 200 årsverk. Sykehuset er heleid av Stiftelsen Betanien Bergen, som er en selvstendig og selveiende stiftelse opprettet av Metodistkirken i Norge. Stiftelsen Betanien Bergen eier og driver i tillegg Betanien barnehage og Betanien rehabilitering og sykehjem. Samtlige virksomheter er lokalisert i Fyllingsdalen i Bergen.

Vi har ledig et 100 % årsvikariat med mulighet for forlenging i vår psykosepoliklinikk / FACT-team.

Betanien sykehus/Betanien DPS
DPSet er organisert i 4 avdelinger: Avdeling allmennpsykiatri, Avdeling psykose, Psykosepoliklinikk/FACT-team og Voksenpsykiatrisk poliklinikk. Kjerneoppgavene våre er spesialisert utredning og differensiert behandling, akutt og krisetjenester, opplæring av pasienter og pårørende, veiledning til psykisk helsearbeid i kommunene, forskning og kvalitetsutvikling samt utdanning av helsepersonell.

Betanien psykosepoliklinikk/FACT-team
FACT står for flexible assertive community treatment. I tillegg til ambulant oppfølging driver FACT-teamet også diverse gruppetilbud som en-og flerfamiliegrupper, IMR (recoverygrupper), temagruppe, fysisk aktivitetsgrupper og hesteassistert terapi-gruppe. Avdelingen er tverrfaglig sammensatt med overleger, psykologer, psykiatriske sykepleiere, vernepleier, sosionom, erfaringskonsulenter, jobbspesialist, musikkterapeut og fysioterapeut. Vi har et tett samarbeid med andre avdelinger for å etablere relevante tilbud til våre pasienter.

Det polikliniske tilbudet i psykosepoliklinikken/FACT-teamet er hovedsakelig et spesialisert tilbud til:

 • Personer over 18 år med alvorlig psykisk lidelse innen schizofrenispekteret, og som ikke klarer å nyttiggjøre seg ordinært poliklinisk eller kommunalt tilbud i aktuell sykdomsfase. Behandling og oppfølging skal likevel skje i tett samarbeid med kommunalt tilbud der det er mulig.

Arbeidsoppgave

 • Hovedoppgavene er å kartlegge, vurdere, behandle og følge opp tilviste pasienter etter enhver tid gjeldende retningslinjer
 • Helst kunne være vedtaksansvarlig for pasienter på tvungent psykisk helsevern
 • Polikliniske samtaler og ambulant oppfølging av pasienter
 • Gruppebehandling
 • Tverrfaglig teamarbeid og samarbeid med eksterne instanser
 • Veiledning til samarbeidsparter og avdelinger i kommunen
 • Deltagelse i utviklingen av behandlingstilbudet i psykosepoliklinikken
 • Medvirke til et godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner

 • Psykologspesialist / psykolog
 • Klinisk erfaring med pasientgruppen
 • Erfaring med å vurdere pasienter i forhold til Psykisk Helsevernloven
 • Vilje og evne til å finne gode løsninger for pasienter og deres nettverk

Personlige egenskaper:

 • Pasientorientert og engasjert
 • Ansvarsbevisst og selvstendig
 • Trives med å jobbe selvstendig og i tverrfaglig team
 • Fleksibel og gode samarbeidsevner

Vi tilbyr
Gode pensjonsordninger i KLP og lønn etter avtale. Betanien sykehus har en aktiv personalpolitikk i forhold til helse, miljø og sikkerhet. Vi har blant annet avtale om bedriftshelsetjeneste, velferdstilbud som treningsstudio og hytte i Alvøen. Sykehuset har videreført IA avtalens ordninger. Det er gratis parkering på eiendommen. Vi forsøker å legge til rette for videreutvikling og økt kompetanse.

Attester og vitnemål tas med ved eventuelt intervju.

Kontaktperson: Avdelingsleder Kirsti Sætre, tlf. 55 50 74 25, e-post kirsti.setre@betaniensykehus.no

Annonsen er fra Psykologtidsskriftets august-utgave som utkommer 3. august 2020 
 

Søknadsfrist
16. august 2020