Du er her

Psykologspesialist, klinisk voksen

Diakonhjemmet Sykehus, Klinikk for psykisk helse og rus

Diakonhjemmet Sykehus er lokalsykehus for 145 000 innbyggere i bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker. Sykehuset har utvidet ansvarsområde for alderspsykiatri og eldre med brudd, og regionsykehusfunksjoner innen revmatologi.

Diakonhjemmet Sykehus er et ideelt diakonalt aksjeselskap eid av Diakonhjemmet Stiftelse. Se www.diakonhjemmetsykehus.no.

Ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Allmennpsykiatrisk døgnenhet er det ledig en fast stilling som psykologspesialist i 100 % stilling fra 01.08.20

Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen søker en erfaren og trygg psykologspesialist til sentral stilling ved Allmennpsykiatrisk døgnenhet.

Allmennpsykiatrisk døgnenhet er en åpen post med 11 pasientsenger. Døgnenheten samarbeider nært med Akuttpsykiatrisk døgnenhet, FACT team og øvrige kliniske enheter om pasientflyt, prioriteringer og behandling. Flertallet av innleggelsene i døgnenhetene er subakutte, etter mottak ved Akuttpsykiatrisk døgnenhet. I tillegg har døgnenheten et elektivt tilbud for pasientenes polikliniske forløp i andre enheter. Enheten er godkjent for gjennomføring tvunget psykisk helsevern med døgnopphold, men de fleste pasientene er likevel frivillig innlagt. Pasientpopulasjonen preges av et bredt diagnosespekter som inkluderer psykose, affektive lidelser, personlighetsforstyrrelser og spiseforstyrrelser. Enheten er bemannet med to overleger, psykologspesialist, to LIS, psykolog i spesialisering, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom og sykepleiere i turnus.

Arbeidsmiljøet i enheten kjennetegnes av høy tverrfaglig kompetanse, stabilitet og gode sosiale forhold. Det pågår kontinuerlig et aktivt forbedring- og fagutviklingsarbeid hvor psykologspesialisten har en sentral rolle sammen med øvrig fagteam og ledelse. Enheten samarbeider nært med øvrige enheter i Voksenpsykiatrisk avdeling og andre sykehusavdelinger både i somatikk og psykisk helsevern. I tillegg er det etablert et nært samarbeid med psykiske helsetjenester i de tre sektorbydelene Frogner, Vestre Aker og Ullern. Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen tilbyr offentlige spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til befolkningen bydelene Frogner, Vestre Aker og Ullern i Oslo. Avdelingen har både DPS og sykehusfunksjon og består av ni enheter: Akuttpsykiatrisk døgnenhet, Allmennpsykiatrisk døgnenhet, Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Spesialisert poliklinikk, Enhet for rus og psykiatri, Poliklinikken Raskere tilbake, Enhet for Psykiske helsetjenester i somatikken, Enhet for administrasjon og økonomi og Enhet for kunnskapsutvikling.

Avdelingens enheter er i all hovedsak geografisk lokalisert i Forskningsveien på Vinderen, noe som gir gode forutsetninger for sammenhengende pasientforløp og samarbeid mellom døgnenheter og polikliniske og ambulante tjenester.

Voksenpsykiatrisk avdeling har en samarbeidsavtale med Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo, og har ansatt veileder med professorkompetanse til å bistå med fagutvikling- og forskningsprosjekter.


Arbeidsoppgaver 

 • Vurdering, diagnostisering, utredning og behandling av pasienter innlagt i døgnenheten
 • Bidra til å utvikle og sikre gode rutiner og prosesser for utrednings- og behandlingsforløpene i enhetene, herunder pakkeforløp og nasjonale faglige retningslinjer
 • Bidra med internundervisning og pasientopplæring
 • Delta aktivt i prioriteringsarbeid knyttet til henvisninger, innleggelser og utskrivelser
 • Gi veiledning til psykolog i enheten og øvrige tverrfaglig personell
 • Delta aktivt i tverrfaglige team
 • Bidra i det pågående arbeidet med reduksjon av tvang, sikre god brukermedvirkning og økt involvering av pårørende
 • Gi råd til enhetsleder i psykologfaglige spørsmål
 • Samarbeide med fagpersonell i andre enheter i avdelingen
 • Eksterne veiledningsoppdrag kan også være aktuelt


Kvalifikasjoner 

 • Vi ønsker en erfaren og trygg medarbeider med oppdatert faglig kompetanse
 • Spesialistutdanning i klinisk voksenpsykologi
 • Erfaring fra og interesse for døgnbehandling og døgndrift
 • Interesse for fagutvikling og kvalitetsforbedring
 • Vi vektlegger gode samarbeidsevner, personlig egnethet og interesse for tverrfaglig teamarbeid
 • Vedtakskompetanse
 • Vi forutsetter at alle søkere har grunnleggende datakunnskaper
 • For stillinger hvor det er pålagt ved lov med norsk autorisasjon kreves fremleggelse av autorisasjonsdokument før tiltredelse


Vi tilbyr 

 • Godt tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Høy faglig kompetanse
 • Veiledning / undervisning
 • Lønn etter avtale. Konkurransedyktige betingelser
 • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke

Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju.


Kontaktinformasjon: Carl M. Nesvåg, enhetsleder, tlf. 22 02 99 21.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
1. juni 2020