Du er her

Psykologspesialist

Sykehuset i Vestfold HF - DPS Vestfold

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no.

DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse- og avhengighet (KPA) er lokalisert i Sandefjord og Larvik, og på Nøtterøy/Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 285 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv 25 overleger og 15 leger i spesialisering, samt 35 psykologspesialister og 35 psykologer under spesialisering.

DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske poster i hhv. Larvik og Sandefjord, en psykosepost på Nøtterøy og åtte poliklinikker fordelt på lokasjonene, i tillegg kommer to seksjoner for kontortjeneste. Ved DPS Vestfold har vi som mål å mobilisere pasientens ressurser og styrke mestringsmulighetene. Som forutsetning for dette ønsker vi å skape en felles forståelse hos pasient og behandler omkring pasientens psykiske lidelse og mål for utredning og behandling, som kan danne basis for et gjensidig forpliktende samarbeid. Vi har fokus på at utrednings- og behandlingsforløpet skal være forutsigbart for pasienten, og at utredningen derfor skal være strukturert og behandlingen foregå på et kunnskapsbasert grunnlag i tråd med anerkjente normer.

DPS Vestfold prioriterer deltakelse i forskningsprosjekter, og deltar aktuelt i 4 prosjekter.

Psykosepoliklinikken har ledig 2 x 100 % fast stilling som psykologspesialist.
Tiltredelse 01.06.21 eller etter nærmere avtale. 

Seksjonen har lokasjoner i Larvik og Nøtterøy og består av en tverrfaglig sammensatt medarbeiderstab med overleger, leger i spesialisering, psykologspesialister, psykologer under spesialisering, nevropsykolog, sykepleiere og sosionom med videreutdanning innen psykisk helse.

Poliklinikken har organisert seg i team, hvorav team for førstegangs psykose og team for tilbakevendende psykose med tanke på at spisse utrednings- og behandlingstilbudet til seksjonens målgrupper. Tjenestetilbudet vårt baseres så langt det lar seg gjøre på frivillighet med fokus på pasientens iboende ressurser og ønsket helsehjelp. Utredningsforløpet er lagt opp som et dagtilbud der pasienten møter flere behandlere med ulike oppgaver gjennom oppmøtedagene for å sikre optimal utredning og diagnostisering i henhold til nasjonale standarder og pakkeforløp.

Behandlingstilbudet er evidensbasert og kan bestå av undervisning både individuelt og i gruppe med praktisk og sosial ferdighetstrening (IMR), kognitiv terapi, motiverende intervju, medikamentell behandling samt eget tilbud til familier som er i behov av familie og nettverksarbeid. Psykosepoliklinikken arbeider med å etablere et tilbud om kognitiv trening til pasientgruppen.  Et slikt tilbud vil avklare aktuelle pasienters kognitive ressurser og utfordringer som grunnlag for kognitiv trening, kompenseringstrening for å utvikle strategier for mestring samt generalisering/overføring til aktuelle situasjoner som skole og jobb.

Stillingene vil ha Larvik som primær arbeidsted, men man må påberegne noe møtevirksomhet og arbeidsoppgaver på Nøtterøy.


Arbeidsoppgaver 

 • Ansvar for utredning, behandling samordning og oppfølging av pasienter.
 • Selvmords- og voldsrisikovurderinger.
 • Veilederfunksjon og deltagelse i råd og utvalg.
 • Følge føringer som ligger i at avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon.
 • Følge føringer gitt i nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer.


Kvalifikasjoner 

 • Psykologspesialist.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig.
 • Ønsker aktiv deltakelse i virksomhetens utviklingsarbeid med fokus på et spesialisert og målrettet tjenestetilbud.
 • Ønskelig med erfaring innen enten IMR, familie- og nettverksarbeid eller kognitiv terapi/trening.
 • Søker må inneha førerkort klasse B -seksjonsspesifikt.         


Personlige egenskaper 

 • Utviklingsorientert, nysgjerrig og god evne til å forvalte en faglig grunntenkning over i målrettet og avgrenset utredning og behandling.
 • Stabil, fleksibel, har god samarbeidsevne og arbeidskapasitet.
 • Evne å holde oversikt i en travel hverdag.
 • Trives med å delta i tverrfaglige behandlingsrelasjoner.
 • Ønsker å bidra til fagutvikling og kvalitetssikring til gagn for målgruppen og seksjonen.
 • Å være ansvarsbevisst og beslutningsdyktig er en nødvendighet i stillingen.
 • Den som ansettes forutsettes å holde seg faglig oppdatert.
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges ved ansettelsen.


Vi tilbyr 

 • Et godt arbeidsmiljø i seksjonen.
 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning.
 • En utviklingsorientert arbeidsplass med tydelige arbeidsoppgaver i retning av stadig mer spesialisert og målrettet tjenestetilbud.
 • Deltakelse i krevende- og spennende videreutvikling av seksjonen og DPS Vestfold.
 • Virksomhetsfokus på resultatskapning for våre tjenestemottakere og ansatte.
 • Velferdsordninger gjennom SIV HF.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.


Kontaktinformasjon: Mikael Hartvigsen, seksjonsleder, tlf. 477 02 920.

 

Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
1. mars 2021