Du er her

Psykologspesialist

Sykehuset i Vestfold HF - Klinikk psykisk helse og avhengighet, DPS Vestfold

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no og i vår nettbok for nyansatte

DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse- og avrusning (KPA) er lokalisert i Sandefjord og Larvik, og på Nøtterøy og Granli i Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 275 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv 25 overleger og 15 leger i spesialisering, samt 30 psykologspesialister og 40 psykologer under spesialisering. 

DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske poster i Larvik og Sandefjord, en psykosepost på Nøtterøy og syv poliklinikker fordelt på flere lokasjoner, i tillegg til to seksjoner for kontortjenester.

Ved DPS Vestfold har vi som mål å mobilisere pasientens ressurser og styrke mestringsmulighetene. Som forutsetning for dette ønsker vi å skape en felles forståelse hos pasient og behandler omkring pasientens psykiske lidelse og mål for utredning og behandling, som kan danne basis for et gjensidig forpliktende samarbeid. Vi har fokus på at utrednings- og behandlingsforløpet skal være forutsigbart for pasienten, og at utredningen derfor skal være strukturert og behandlingen foregå på et kunnskapsbasert grunnlag i tråd med anerkjente normer. 

Det er ledig stilling som psykologspesialist ved psykoseposten. Posten er en åpen døgnpost med 20 døgnplasser, og mottar pasienter med mistanke om eller diagnostisert psykoselidelse og som er i behov av døgnopphold for utredning, diagnostisering og/eller behandling. Døgnopphold kan basere seg på frivillig eller tvungent vern. Tilbudet består av et strukturert utredningsprogram som grunnlag for diagnostisering og vurdering av behandlingsbehov. Behandlingen har fokus på mestring og problemløsning og er basert på Gundersons miljøterapeutiske tilnærming samt individuelle samtaler og psykoedukasjon, medikamenter, familie- og nettverksarbeid, praktisk og sosial ferdighetstrening, inkludert bo-trening i samarbeide med kommune, og gruppebasert undervisning. Brukermedvirkning gjennom aktiv deltagelse i egen behandlingsplan og utarbeidelse av individuell plan er sentral, der den enkelte støttes til å ta i bruk egne ressurser for å oppnå best mulig mestring i egen bolig og øvrig hverdag utenfor institusjon. Posten samarbeider tett med pårørende, psykosepoliklinikk og samarbeidspartnere i sykehuset samt kommuner, og består av tverrfaglig sammensatt medarbeiderstab, med overleger, leger i spesialisering, psykologspesialister, psykologer under spesialisering, sykepleiere /vernepleiere og hjelpepleiere med videreutdanning innen psykisk helse.


Arbeidsoppgaver 

 • Ansvar for utredning, behandling samordning og oppfølging av pasienter
 • Selvmords- og voldsrisikovurderinger
 • Deltakelse i undervisningsoppgaver for psykologer, studenter og andre yrkesgrupper
 • Veilederfunksjon og deltagelse i råd og utvalg
 • Følge føringer som ligger i at avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon
 • Følge føringer gitt i nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer


Kvalifikasjoner 

 • Psykologspesialist
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig.


Personlige egenskaper 

 • Utviklingsorientert, nysgjerrig og god evne til å forvalte en faglig grunntenkning over i målrettet og avgrenset utredning og behandling
 • Det forutsettes at den som ansettes kan arbeide strukturert, stabilt, fleksibelt, selvstendig og håndterer høyt tempo
 • Å være ansvarsbevisst og beslutningsdyktig er en nødvendighet i stillingen
 • Den som ansettes forutsettes å holde seg faglig oppdatert
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges ved ansettelsen


Vi tilbyr 

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • En utviklingsorientert arbeidsplass i samarbeid med kommunale helsetjenester
 • Deltakelse i råd og utvalg i virksomheten
 • Klart og tydelig fokus på resultatskapning for våre tjenestemottakere og ansatte
 • Faglig utvikling og felleskap i psykologundervisning i DPS

 

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning, Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. 


Kontaktinformasjon: Geir Trolle Engebretsen, seksjonsleder, tlf. 482 71 156.

 

Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
3. juli 2020