Du er her

Psykolog/psykologspesialist

Barne-, ungdoms- og familieetaten

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Bufetat, region øst dekker fylkene Innlandet og Viken med unntak av tidligere Buskerud. I tillegg har vi tre familievernkontor i Oslo. Regionkontoret ligger på Lillestrøm. Bufetat, region øst har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere.


Bli en del av gjengen vår!

Om stillingene

Enhet for psykologressurser har ledige stillinger for psykologfaglig arbeid ved omsorgsinstitusjoner for ungdom i barnevernet og for enslige mindreårige asylsøkere. Vi har to ledige stillinger, en fast stilling i 100 % og et vikariat i 100 %, vikariatet varer til 31.08.21. For begge stillingene ønskes tiltredelse snarest.

Enhet for psykologressurser bidrar til at Bufetat region øst tilbyr omsorg av god kvalitet til ungdommer som får hjelp fra barnevernet, og til enslige mindreårige asylsøkere ved sine institusjoner. Barna og ungdommene våre er selvfølgelig like ulike som andre barn og ungdommer, likevel er det noen livserfaringer som er felles for flere av dem. Mange har opplevd gjentatte og kanskje dramatiske flyttinger og relasjonsbrudd, de kan ha utviklet mistillit til hjelpeapparatet, og de har behov for emosjonelt korrigerende erfaringer med trygge og stabile omsorgspersoner. Det fordrer et tverrfaglig og solid omsorgssystem av høy faglig kvalitet. Vi i enhet for psykologressurser bidrar med vår psykologfaglige kompetanse inn i det sammensatte omsorgsarbeidet som skjer på sentrene.

Medarbeiderne i enheten har til sammen 13 ansatte og er organisert i to team. Ett team har ansvar for psykologtjenester ved barnevernsinstitusjoner for ungdom i alderen 13-18 år, og et annet team har ansvar for psykologtjenester ved omsorgssentrene for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år.

I enheten vår samarbeider vi tett med hverandre for å kunne utøve best mulig psykologarbeid ute på sentrene. Samhold, humor og kollegaveiledning er viktig for oss. Vi verdsetter ulik kompetanse og erfaringsbakgrunn, ulikheter ser vi på som en ressurs i teamarbeidet vårt. For å kunne utøve best mulig veiledning på sentrene, vektlegges kompetanseheving av oss ansatte. Dette gjør vi blant annet gjennom gruppeveiledning, kurs og videreutdanninger.

I enheten vår kan vi klappe oss selv på skulderen for over 10 år med et kontinuerlig og godt arbeid med det psykologfaglige bidraget til god statlig omsorg for barn og unge. Foran oss venter flere utfordrende utviklingsoppgaver vi skal løse sammen med sentrene. Vi er alltid på jakt etter å forbedre det faglige innholdet i arbeidet vårt, samt å bidra til å skape mer hjelpsomme strukturer. Vil du bli med på laget?


Hva får du jobbe med hos oss?

Arbeidsoppgaver ved barnevernsinstitusjonene:

 • Delta i arbeidet med behandlingsplaner og bidra til å koordinere barnas omsorgs- og behandlingstilbud
 • Opplæring og veiledning av personalet - i psykisk helse og traumebevisst omsorg 
 • Observasjon og samhandling med ungdom og ansatte på avdelingene
 • Videreutvikle omsorgs- og behandlingstilbudet til målgruppen
 • Delta i fagutvikling i samarbeid med institusjonene, andre regionale enheter og andre aktuelle aktører
 • Utadrettet og forebyggende virksomhet, som veiledning, undervisning og kurs

Arbeidsoppgaver på omsorgssentrene for enslige mindreårige asylsøkere:

 • Kartlegging av barnas psykiske helse, og samtaler med barn individuelt og i grupper
 • Bidra til å koordinere barnas omsorgs- og behandlingstilbud
 • Opplæring og veiledning av personalet i blant annet traumebevisst omsorg og psykisk helse
 • Videreutvikle omsorgs- og behandlingstilbudet til målgruppen
 • Generell fagutvikling i samarbeid med omsorgssenteret, andre regionale enheter og andre aktuelle aktører
 • Utadrettet og forebyggende virksomhet, som veiledning, undervisning og kurs


Hva slags bakgrunn har du?

 • Psykologspesialist/psykolog
 • Veiledningskompetanse og undervisningserfaring vil bli vektlagt
 • Institusjonserfaring eller annen erfaring med målgruppene vil bli vektlagt
 • Klinisk og systemisk arbeidserfaring med barn og unge
 • Erfaring med bruk av kartleggingsverktøyet ASEBA er ønskelig da det skal implementeres ved alle etatens barneverninstitusjoner i 2020
 • Erfaring med dialektisk atferdsterapi (DBT) er ønskelig, da flere av våre barneverninstitusjoner implementerer denne metodikken som en del av sitt omsorgstilbud
 • Den som tilsettes må ha førerkort klasse B. men trenger ikke egen bil    


Hva slags person ser vi etter?

 • Du har gode evner til samarbeid og kommunikasjon
 • Du har god kulturforståelse
 • Du liker og mestrer nybrottsarbeid
 • Du er fleksibel og trives med varierte arbeidsdager
 • Du kan jobbe selvstendig


Hva kan vi tilby deg?

 • Varierte og utfordrende oppgaver
 • Stor grad av selvstendighet i arbeidet
 • Et kompetent fagmiljø
 • Et inkluderende arbeidsmiljø med samhold og humor
 • Systematisk bruk av kollegaveiledning
 • Muligheter for kurs, veiledning og spesialisering
 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som kode 1304 psykologspesialist, p.t. kr 667 200-765 100 pr. år (ltr. 71-78) eller som kode 0794 psykolog, p.t. kr 542 400-655 400 pr. år (ltr 60-70). Lønn og stillingenskode vurderes etter utdanning og erfaring
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring 


Generelle opplysninger

 • Bufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV’en. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV’en kan bli brukt til registreringsformål
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. Lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden
 • Det må påregnes reisevei i forbindelse med arbeidet. Reisetid er inkludert i arbeidstiden
 • En 100 % stilling innebærer tre dager “sentertid” på en av institusjonene. Sentertiden (ca. 23 timer) fordeles enten på to lange dager, eller tre mer ordinære dager, og det kan påregnes forskjøvet arbeidstid inntil to ettermiddager pr uke. Ved behov tilbys overnatting i forbindelse med arbeidet (opptil 4 netter per måned). Enheten har ordninger for å kompensere forskjøvet arbeidstid, og det er mulig å avspasere opparbeidet fleksitid jevnlig
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25
 • Stillingene er for tiden lagt til Bufetat region øst, Enhet for psykologressurser, EMA. Enhet for psykologressurser har interne møter og kontorplasser i Bufetats regionkontor sentralt ved togstasjonen i Lillestrøm. Vårt psykologfaglige arbeid foregår på institusjoner beliggende i hele region Øst, blant annet i kommunene Ringerike, Lillestrøm, Gjøvik, Grue, Halden og Sarpsborg. Vi oppfordrer søkere fra hele regionen til å søke
 • På grunn av personalsammensetning oppfordres menn til å søke
 • Personlig egnethet og teamsammensetning vektlegges


Kontaktinformasjon

Ved spørsmål ta gjerne kontakt med oss!

 • Enhetsleder Åge Lund, tlf. 466 16 275
 • Teamleder Yngvild Aamodt, tlf. 997 92 729


Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.

 

Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
1. april 2020