Du er her

Professor / Første­amanuensis / Første­lektor / Høgskole­lektor i psykologi

Høgskolen i Innlandet - Institutt for psykologi

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.

Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.

Vår visjon er «Sterkere sammen».

Om stillingen

Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap har ledig 2 faste stillinger, 100 %, og 1 treårs vikariat, 100 %, ved Institutt for psykologi.

Institutt for psykologi tilbyr studiene Bachelor i psykologi og Master i miljøpsykologi. Instituttet er lokalisert på studiested Lillehammer, hvor all undervisningen på bachelorstudiet og masterstudiet i psykologi finner sted.


Ansvar og oppgaver

Som faglig ansatt vil dine sentrale arbeidsoppgaver være undervisning, forskning og administrasjon i henhold til normal arbeidsfordeling ved instituttet.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.


Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves minimum mastergrad i psykologi eller tilsvarende. Doktorgrad er ønskelig og vil bli foretrukket
 • Søkere må ha kvalifikasjoner innen både undervisning og forskning. Den som ansettes må kunne være fullt ut produktiv i undervisning fra første dag. Forskningskvalifikasjoner kan ikke veie opp for manglende kvalifikasjoner innen undervisning
 • Det kreves kvalifikasjoner innen minst to av emnene i instituttets utdanningsprogrammer (bachelor og master). Kvalifikasjoner innen flere av emnene i instituttets utdanningsprogrammer er ønskelig og vil bli foretrukket. På bakgrunn av eksisterende undervisningsbehov prioriteres kvalifikasjoner innen følgende fire tema: Pedagogisk psykologi, Persepsjon (kognitiv nevrovitenskap), Videregående statistikk (kvantitativ psykologisk forskningsmetode) og Arbeids- og organisasjonspsykologi. Formell klinisk kompetanse er en fordel, men ikke et krav

For mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

 • Det er ønskelig med dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning, fortrinnsvis rettet mot undervisning i høyere utdanning. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse, må forplikte seg til å gjennomføre kurs i høgskolepedagogikk etter nærmere avtale med høgskolen
 • Erfaring fra forskning og utviklingsarbeid
 • Erfaring med undervisning på bachelor- og/eller masternivå


Personlig kompetanse:

Vi ønsker en medarbeider som er faglig interessert, som har interesse for og ferdigheter innen undervisning og forskning og som ønsker å bidra til å videreutvikle studiet og fagmiljøet i et langsiktig perspektiv. Evne og motivasjon til å drive frem FoU-arbeid, både alene og i samarbeid med andre, er viktig.

Vi søker en medarbeider som kan omgås studenter og kolleger på en god måte og som vil bidra til et godt samarbeidsklima. Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Generelt god IKT-kompetanse.

Den som ansettes må kunne undervise på norsk. Derfor skal søknaden skrives på norsk og søkere som blir kalt inn til intervju skal gjennomføre intervju og prøveforelesning på norsk.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.


Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via “søk stillingen”
Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, herunder formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 10 arbeider til vurdering

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.


Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1013 PROFESSOR / 1011 FØRSTEAMANUENSIS / 1198 FØRSTELEKTOR / 1008 HØGSKOLELEKTOR i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring


Kontakt
Instituttleder Inge Brechan, tlf. 61 28 81 69, Mob. 469 67 703, e-post inge.brechan@inn.no
 

Lenke til annonsen og søk på stillingen

Jobbnorge-ID: 170509. Kundens referanse: 19/02298

 

Søknadsfrist
17. juni 2019