Du er her

Professor i psykologi

Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania leverer forskning og utdanning innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 14.500 studenter og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Høyskolen Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole. Høyskolen Kristianias oppdrag er å bidra til Norges sosiale og økonomiske utvikling gjennom en problemdrevet og anvendt kunnskapsutvikling og -formidling, i nært samarbeid med arbeidslivet. For å kunne utføre dette oppdraget på en mest mulig effektiv måte, har Høyskolen Kristiania som mål å bli Norges første uavhengige universitet.

Om Seksjon for psykologi, pedagogikk og juss, School of Health Sciences

Seksjon for psykologi, pedagogikk og juss består i dag av 20 ansatte, og tilbyr i dag to bachelorgrader, bachelor i anvendt psykologi og bachelor i pedagogikk, og fire årsenheter, årsenhet i psykologi, innenfor fagområdene psykologi, pedagogikk, spesialpedagogikk og rettsvitenskap.  Instituttet er en del av School of Health Sciences som i dag også inkluderer Seksjon for folkehelse og manuell behandling og Seksjon for trening, ernæring og biomedisin. 

Seksjon for psykologi, pedagogikk og juss har et aktivt internasjonalt forskningsmiljø med forskningsprosjekter innen blant annet læring, utvikling og undervisning i kritisk tenkning hos personer med ulike læringsprofiler, og persepsjon, interaktiv teknologi og samspill mellom mennesker og maskiner. Seksjonen har følgende forskningsgrupper: Critical Thinking Research Lab, The PIT-Perception and Interactive Technology og Cognition and Art.

Høsten 2019 lanserte vi Bachelor i anvendt psykologi og Årsenhet i psykologi i Oslo, året etter utvidet vi tilbudet til Bergen. Årsenhet i psykologi er allerede lansert på nett og hele bachelorprogrammet utvikles som et nettbasert studium. Vi er derfor på utkikk etter en ny kollega som brenner for psykologi som fag og som har lyst til å jobbe med forskning og formidling både i klasserommet og gjennom digitale plattformer. Seksjonen er en attraktiv arbeidsplass med et generøst miljø som virker støttende og prestasjonsfremmende.

Avdelingen er en attraktiv arbeidsplass med et generøst miljø som virker støttende og prestasjonsfremmende. Studiene vi tilbyr er nært knyttet til praksis og gir studentene våre en god innsikt i arbeidslivet som de møter etter endte studier.  


Om stillingen  

Vi har en 100% prosent ledig stilling som professor innen psykologi ved School of Health Sciences.


Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge og gjennomføre undervisning, der faget formidles i en norsk og internasjonal kontekst 
 • Veiledning og sensur 
 • Opprettholde dialog og nettverk nasjonalt og internasjonalt innen fagområdet
 • Forskning og utviklingsarbeid
 • Etablere kontaktpunkt for arbeidslivsrettet utdanning


Undervisningen på Høyskolen Kristiania forutsetter at den som ansettes snakker et skandinavisk språk, og kan undervise på engelsk. 

Den som tilsettes må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer.  

Krav til søker: 

 • Vi ønsker kandidater med kompetanse innen minst et av disse fagområdene:
  • Samfunnspsykologi
  • Psykologisk kartlegging og rådgivning
  • Utviklingspsykologi
 • Vitenskapelig kompetanse på høyt nivå i samsvar med etablerte standarder for professorkompetanse
 • Dokumentere en aktiv og pågående forskning på høyt vitenskapelig nivå nasjonalt og internasjonalt og ha potensiale for fremtidig forskning på høyt nivå innenfor fagområdet.
 • Dokumentere kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning, bred erfaring med veiledning (fortrinnsvis på master- og doktorgradsnivå) og deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap
 • Erfaring med innhenting av eksternt finansierte forskningsprosjekter 
 • Evne til å inspirere kollegaer til forskning og utdanningsfaglig utvikling
 • Erfaring fra samarbeid med arbeidsliv høy arbeidskapasitet, nysgjerrighet og motivasjon for å bidra til utvikling av faglig og tverrfaglig samarbeid ved høyskolen
 • Erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av varierte læringsmåter og digitale redskaper i undervisningen


Søkere bør kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og utvikling av undervisning og veiledning. 
 

Søker vil bli vurdert i forhold til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilling med hjemmel i Universitets- og høyskoleloven.  

Det vil kunne gjennomføres kommisjonsvurdering på aktuelle kandidater.  

Dersom det ikke melder seg søkere som er kvalifisert for fast tilsetting som førsteamanuensis, kan en søker bli tilsatt for en midlertidig periode på inntil tre år dersom det sakkyndige utvalget finner at vedkommende har forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjonene innen den tid. Ny sakkyndig vurdering vil bli gjennomført innen utløpet av denne perioden. 

Det blir lagt vekt på personlig egnethet for stillingen. 

Søkere må sende søknad og nødvendige opplysninger om utdanning og praksis elektronisk: 

I søknadsteksten skal motivasjon for stillingen og søkerens utdanningsfilosofi komme tydelig frem. Som vedlegg til søknadsteksten skal det i tillegg følge CV, attester, vitnemål (med lenke til vitnemålsportal), plan for eget forskningsarbeid og dokumentasjon av vitenskapelig kompetanse og relevant praktisk- pedagogisk kompetanse. Dokumentasjonen skal inneholde en fyldig oversikt over vitenskapelig virksomhet eller annen aktivitet av betydning for stillingen, og det er anledning til å levere inntil 10 vitenskapelige arbeider/publikasjoner. 

Annen dokumentasjon kan sendes per post i 4 eksemplarer, og skal være innsendt ansvarlig for stillingen, senior HR-rådgiver Linn Marie Harlem, innen søknadsfristens utløp.  

Alle søkere bør sette seg inn i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, og Universitets- og høyskoleloven.  

Vurderingskriterier 

Søkerens kompetanse vil kunne bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteen vil forholde seg utelukkende til søknaden og den dokumentasjon som følger søknaden og er sendt inn innen søknadsfristen. Etter at den sakkyndige komité har avgitt sin uttalelse vil Høyskolen Kristianias innstillingsutvalg foreta en vurdering av de av søkerne som komiteen har funnet faglig best kvalifisert. 

Dersom du ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravene kan du få søknaden avslått før søknader oversendes sakkyndig komite for vurdering. 

Innstillingsutvalget skal innkalle søkere til intervju og til eventuell relevant prøveundervisning. Det skal også kunne foretas referanseintervjuer. Innstillingsutvalget ved Høyskolen Kristiania avgir innstilling etter en helhetsvurdering av søkernes faglige kompetanse og personlige egnethet. 

Høyskolen Kristianias Ansettelsesutvalg og rektorat er tilsettingsmyndighet for stillingen.

Vi tilbyr: 

 • En spennende jobb ved en høyskole i stor utvikling
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Flotte lokaler sentralt i Oslo
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Lønn etter avtale

Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.  

Tiltredelse: Snarest

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert.
 

Kontaktpersoner:

Hilde Skjerve, prodekan for utdanning, tlf. 922 11 819
Hans-Christian Åsheim, dekan, +47 454 35 209, epost: hans-christian.asheim@kristiania.no


Lenke til annonse
Søk på stillingen
 

Søknadsfrist
30. juni 2021