Du er her

Postdoktor innen psykisk helse

Nord universitet - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Nord universitet Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering. 

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr tverrfaglig doktorgrad (ph.d) i profesjonsvitenskap.

Fakultet for sykepleie og helsesvitenskap har 2200 studenter og 250 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Helse og samfunnsdeltakelse, Omsorg og sykepleiefag, Helsetjenesteinnovasjon, samhandling og ledelse, Helseberedskap og akutt behandling, samt Senter for omsorgsforskning midt. 

For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FSH

Er du interessert i å bidra til ny kunnskap om recovery-historier?  
Postdoktor innen psykisk helse


Om stillingen  
Ved Nord universitet er det ledig en åremålsstilling som postdoktor ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Postdoktorstillingen er en kvalifiseringsstilling der hovedmålet er å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger, samt å styrke fakultetets forskningsarbeid. Fortrinnsvis tilbys stillingen som et 2-årig løp med 100 % ansettelse som postdoktor, men det kan også være mulighet for et 3-årig løp med 75 % ansettelse som postdoktor. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. 

Postdoktorstillingen er tilknyttet forskningsprosjektet «NEON Young Norway study: Facilitating narrative experiences online to provide mental health support for young people». NEON Young Norway Study er finansiert med midler fra Norges forskningsråd (NFR), og inkluderer nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Det overordnede målet med prosjektet er å få økt kunnskap og forståelse av unges recovery-historier og å utvikle en digital helseintervensjon som gir unge mennesker direkte tilgang til psykisk helsestøtte. Postdoktorstillingen vil i hovedsak være tilknyttet arbeidspakkene NEON Young Collection og NEON Young Implementation. 

Postdoktoren vil inngå i faggruppen Helse og samfunnsdeltakelse, og ha tilhørighet i forskningsgruppen Psykisk helse ved Nord universitet. I tillegg vil postdoktoren ha tett samarbeid med forskere ved Recovery Research Team ved University of Nottingham, Mental Helse Ungdom og involverte kommuner i NEON Young Norway Study. Det kan tilrettelegges for et forskningsopphold ved University of Nottingham i ansettelsesperioden.  

Stillingen har fortrinnsvis kontorsted ved studiested Namsos, Levanger eller Bodø, men Mo i Rana eller Vesterålen kan vurderes. Den som ansettes må ha bosted som muliggjør fysisk tilstedeværelse på kontorstedet.  


Arbeidsoppgaver 

 • Bidra i innsamling og analyse av recovery-historier blant unge voksne (16-30 år) 
 • Utvikle norsk og samisk versjon av The inventory of Characteristics of Recovery Stories (INCRESE) 
 • Gjennomføre eksperimentell studie for å undersøke umiddelbar betydning/effekt av recovery-historier 
 • Bidra aktivt i prosjektets seminarer, møter og workshops 
 • Publisere resultater i vitenskapelige open access tidsskrift og populærvitenskapelige kanaler 


Kvalifikasjonskrav og egenskaper

 • Fullført norsk doktorgrad i relevant fagområde, eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er vurdert likeverdig med norsk doktorgrad 
 • Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og systematisk  
 • Serviceinnstilt, initiativrik og med gode samarbeidsevner 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og på engelsk 


Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Søkerens kjennskap til, klinisk erfaring og/eller FOU-arbeid med psykisk helse, recovery, digital helsestøtte, unge mennesker og recovery-historier  
 • Kvaliteten på publikasjoner og innsendte skriftlige arbeider 
 • Søkerens motivasjon for å søke stillingen 
 • Faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre arbeidsoppgaver innenfor tidsrammen 
 • Personlig egnethet 


Vi tilbyr

Stillingene lønnes etter Statens regulativ, kode 1352 postdoktor, NOK 615 700,-. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • Ukentlig trimtime i arbeidstiden
 • Flotte naturopplevelser i nærhet til kontorstedet 


Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. 

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.


Kontakt 
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:


Søknadsprossen 

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju,  og evt. prøveforelesning eller andre presentasjoner.

Fakultetet gjør oppmerksom på at man forbeholder seg retten til ikke å ansette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, men som ikke tilfredsstiller andre kriterier som språk, pedagogiske evner, erfaring fra forskning eller personlige egenskaper.


Søknad

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Den elektroniske søknaden skal inneholde: 

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen 
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring) 
 • Fullstendig liste over vitenskapelige arbeider og andre publikasjoner relevant for stillingen 
 • Bekreftede kopier av vitnemål både for bachelor, masterutdanning, doktorgrad og relevante attester 
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 5 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene 
 • Navn og kontaktinformasjon til 2 referanser (navn, din relasjon til personen, e-post og telefonnummer) 
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen 
 • Signert skjema for tillatelse til å innhente vurdering av utenlandsk utdanning (om relevant)

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Referanse: 30194352 


Lenke til annonsen og søk på stillingen
 

Søknadsfrist
25. oktober 2023