Du er her

MST-terapeut

Bufetat - Multisystemisk terapi, Lillestrøm

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Region øst har også ansvar for å drifte omsorgssentrene for enslige mindreårige asylsøkere. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Bufetat, region øst dekker fylkene Akershus, Østfold og Innlandet. I tillegg har vi fire familievernkontor i Oslo. Regionkontoret ligger i Lillestrøm. Bufetat, region øst har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere.

Ved MST Lillestrøm er det ledig fast stilling som MST- terapeut i 100 % stilling. Spesiell opplæring innen MST vil bli gitt. Den som tilsettes, må delta på en ukes opplæring i Oslo i forbindelse med tiltredelse i stillingen. Opplæringsuken vil bli gjennomført i uke 22, eventuelt i uke 38.

Den som tilsettes må ha mulighet til å kunne arbeide svært fleksibelt, og inngå i en turnus som gir tilgjengelighet 24 timer i døgnet, 7 dager i uken for familiene. Tilgjengeligheten er regulert gjennom egen avtale for MST-terapeuter. Stillingen innebærer selvstendig arbeid, fleksibel arbeidstid og kontinuerlig faglig utvikling gjennom ukentlig veiledning og regelmessige fagseminarer.

Barne-, ungdoms og familieetaten har egne enheter som driver med multisystemisk terapi (MST), som er en tidsavgrenset, familiebasert behandlingsmetode for ungdom med alvorlige atferdsvansker. Terapeutene jobber i hjem, nærmiljø og skole med foreldre og ungdom, der ungdommen står i fare for å bli plassert utenfor hjemmet. MST er en evidensbasert metode utviklet i USA, og implementeringen i Norge ledes av NUBU, datterselskap av NORCE.

I Region Øst drives det totalt 6 MST-team. Et team består av tre-fire terapeuter og en veileder som er faglig og administrativ leder av teamet. Behandlingen er tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uka. Tilgjengelighet er regulert gjennom egen avtale for MST-terapeuter, og er godt økonomisk kompensert.

Bufetat har laget en film om MST og vi anbefaler at du leser litt om MST på www.nubu.no/mst og https://www.bufdir.no/fagstotte/barnevern-oppvekst/foreldrestøtte/foreldrestottende-tiltak/mst/
 

Arbeidsoppgaver

 • Terapeutisk arbeid etter MST’s behandlingsprinsipper og praksis.
 • Koordinere det faglige arbeidet i hver enkelt sak og samarbeide nært med bla. skole, PPT, barnevern og psykisk helsevern.
 • Delta i ukentlig veiledning, ukentlig konsultasjon og kontinuerlig opplæring.
 • Utføre MST’s kvalitetsikringsrutiner.
 • Drive informasjonsarbeid om MST.


Kvalifikasjoner

 • Det kreves profesjonsstudiet i psykologi eller mastergrad i helse- og sosialfag (terapeutisk utdanning 120 studiepoeng) eller bachelor i helse- og sosialfag med terapeutisk videreutdanning (tilsvarende 120 studiepoeng).
 • Det kreves erfaring fra klinisk/terapeutisk arbeid.
 • Det kreves grundig kjennskap til det teoretiske fundamentet som metoden bygger på, dvs. system/familieteori, kognitiv atferdsterapi og sosial læringsteori.
 • Det er ønskelig med videreutdanning og/eller erfaring fra familieterapi og arbeid med barn/ungdom med alvorlige atferdsvansker.
 • Du har gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.
 • Du har god skriftlig fremstillingsevne.
 • Du har relevante IKT-kunnskaper.
 • Du må ha førerkort for bil og kunne disponere bil i tjenesten.


Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeidsevner.
 • Du liker å arbeide selvstendig og systematisk, samt skriftliggjøre arbeidet ditt på en god måte.
 • Du er resultatorientert og har god gjennomføringsevne.
 • Du er engasjert og har gjerne allsidig og bred erfaring som du kan dra veksler på i arbeidet med ungdom med atferdsvansker.
 • Du er lærevillig og annerkjenner at endringer skapes gjennom multisystemisk innsats og gjennom MSTs kvalitetssikring og behandlingsprinsipper.
 • For oss er det svært viktig hvordan du som person egner deg til jobben. Det vil tatt med i den totale vureringen.
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø gjennom felleskap, støtte og humor.
 • Du ønsker og har mulighet til å jobbe fleksibelt både mtp. arena og arbeidstid.
 • Pga. teamets sammensetning er det særskilt ønskelig med en mannlig terapeut. 


Vi tilbyr

 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ, i stillingskode 0794 psykolog, p.t. kr 615 700- 777 900  pr. år (ltr. 63-76), stillingskode 1304 psykolog med godkjent spesialitet p.t. kr 777 900 - 895 500  pr. år (ltr. 76-81) eller i stillingskode 1173 klinisk sosionom, p.t. kr 524 700 - 635 400 pr. år (ltr. 53-65). 
 • Stillingskode og lønnsplassering vurderes etter utdanning og ansiennitet.
 • Annen utdanningsbakgrunn innplasseres i henhold til statlig lønnsregulativ og lokal lønnspolitikk for Bufetat.
 • Det gis et kompensasjonstillegg for ubekvem arbeidstid/tilgjengelighet.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, mulighet for tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 • Tilgjengeligheten er regulert og kompensert (økonomisk og ekstra fridager) gjennom egen avtale for MST-terapeuter.
   

Informasjon til deg som søker:

 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. 
 • Stillingen er for tiden lagt til MST Team Lillestrøm.
 • Den som ansettes, må ha førerkort for bil og kunne disponere bil i tjenesten.
 • Politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf. lov om barnevern § 12-11 andre ledd, eller Familievernkontorloven § 2 a, og forskrift om politiattest § 7. Denne attesten skal ikke legges med søknaden.

Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.


Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal lastes opp elektronisk som vedlegg i Webcruiter, samt tas med ved et eventuelt intervju.
 

Kontaktinformasjon: Guro Jønsberg Nyquist, leder/psykologspesialist, tlf. 466 17 206, e-post gurojonsberg.nyquist@bufetat.no


Lenke til annonsen
Søk på stillingen


 

Søknadsfrist
5. april 2024