Du er her

Ledig 50% avtale­hjemmel i klinisk voksen­psykologi med samtidig ansettelse 50% ved Sykehuset Innlandet HF

Helse Sør-Øst RHF, lokalisert til Lillehammer eller Gjøvik

50 % avtalehjemmel for spesialistpraksis i klinisk voksenpsykologi med lokalisering til Lillehammer eller Gjøvik er ledig for snarlig tiltredelse.

Hjemlene forutsetter samtidig ansettelse i 50 % ved Sykehuset Innlandet HF, lokalisert til poliklinikk på Lillehammer eller Gjøvik etter nærmere ønske. 

Det vil ikke være mulig på et senere tidspunkt å si opp stillingen ved sykehuset for å drive avtalepraksis på full tid. Sier man opp ved sykehuset, bortfaller avtalen om avtalepraksis fra samme dato. 

Praksis skal drives i samsvar med den til enhver tid gjeldende rammeavtale mellom Helse Sør-Øst RHF og Norsk psykologforening. Full avtale forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis. 

Databasert pasientadministrativt system og tilkopling til Norsk Helsenett forutsettes. 

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle ”sørge-for” ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. Det innebærer bl.a. at avtalespesialisten skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovverk, jf rammeavtalens punkt 4.1. 

Søkere må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær og spesialisthelsetjeneste, blant annet i forhold til prioritering av pasienter. 

Søkerne vil bli vurdert ut fra faglige kvalifikasjoner og erfaring, samarbeidsevner og personlig egnethet. 

Det er ønskelig med bred poliklinisk erfaring. 

Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming. Helse Sør-Øst RHF ønsker at den som tildeles hjemmelen lokaliserer seg i en gruppepraksis med andre avtalespesialister eller fastleger/annet helsepersonell. 

Det forutsettes at det inngås samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og lokalt HF/DPS, jf. rammeavtalens punkt 1.3. 

Nærmere opplysninger: Avdelingssjef Lillehammer DPS er Berit Bakkemo, tlf 996 41 129 og avdelingssjef Gjøvik DPS er Liv Hammerstad, tlf 974 94 312 eller rådgiver Kari Iren Austad Borge, Enhet psykisk helsevern og rusbehandling, Helse Sør-Øst RHF, e-post kari.iren.austad.borge@helse-sorost.no telefon 02411. 


Vi gjør oppmerksom på at norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal vedlegges.


Lenke til annonse
Søk på stillingen
 

Søknadsfrist
23. september 2019