Du er her

Ledig 100 % avtale­hjemmel i klinisk voksen­psykologi

Lokalisert til Drammen, Buskerud

100 % avtalehjemmel for godkjent spesialist i klinisk voksenpsykologi er ledig for snarlig tiltredelse. Praksisen skal lokaliseres til Drammen.

Praksis skal drives i samsvar med den til enhver tid gjeldende rammeavtale mellom Helse Sør-Øst RHF og Norsk psykologforening. 

100 % avtalehjemmel forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis. Databasert pasientadministrativt system forutsettes.

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle ”sørge-for”-ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. Det innebærer bl.a. at avtalespesialisten skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovverk, jf. rammeavtalens punkt 6.1. I «sørge for»-ansvaret er det og en forventning at avtalespesialist skal bidra til å redusere ventelister ved aktuelt HF.
 
Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær og spesialisthelsetjeneste, blant annet i forhold til prioritering av pasienter.

Søkerne vil bli vurdert ut fra faglige kvalifikasjoner og erfaring, samarbeidsevner og personlig egnethet.

Det forutsettes god utredningskompetanse.

Det er ønskelig med bred poliklinisk erfaring. Det er videre ønskelig med om erfaring i kognitiv terapi og gjerne også kompetanse i gruppebehandling.

Det skal i praksis kunne gis både langtids- og korttidsterapier.

Den som blir tildelt hjemmelen kan måtte påta seg veiledningsoppgaver for psykologer i spesialisering. Dersom slik veiledning blir aktuell vil det inngås en egen avtale om dette

Helse Sør-Øst RHF ønsker at den som tildeles hjemmelen lokaliserer seg i en gruppepraksis med andre avtalespesialister og/eller fastleger/annet helsepersonell

Det forutsettes samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og Vestre Viken HF, ved Drammen DPS. jf. Rammeavtalen §1.3.

Nærmere opplysninger: rådgiver Kari Iren Austad Borge, Kapasitet og tjenesteutvikling, Kari.Iren.Austad.Borge@helse-sorost.no, telefon 02411.

Søknad sendes elektronisk via Webcruiter. 

Vi gjør oppmerksom på at HPR nr., dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR»

NB! Vi gjør oppmerksom på at norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal vedlegges. Søknader uten vedlagt spesialistgodkjenning blir ikke vurdert.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Arbeidssted
Lokalisert til Drammen, Buskerud
Søknadsfrist
22. februar 2019