Du er her

Ledig 100 % avtale­hjemmel i klinisk voksen­psykologi

Helse Sør-Øst RHF - Lokalisert til Follo, Akershus

3 100 % avtalehjemler for godkjent spesialist i klinisk voksenpsykologi er ledig for snarlig tiltredelse.

Praksis skal drives i samsvar med den til enhver tid gjeldende rammeavtale mellom Helse Sør-Øst RHF og Norsk psykologforening. 

100 % avtalehjemmel forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis. Databasert pasientadministrativt system forutsettes.

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle ”sørge-for”-ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. Det innebærer bl.a. at avtalespesialisten skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovverk, jf. rammeavtalens punkt 6.1. I «sørge for»-ansvaret er det og en forventning at avtalespesialist skal bidra til å redusere ventelister ved aktuelt HF.
 
Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær og spesialisthelsetjeneste, blant annet i forhold til prioritering av pasienter.

Søkerne vil bli vurdert ut fra faglige kvalifikasjoner og erfaring, samarbeidsevner og personlig egnethet.

Det forutsettes utredningskompetanse for de tilstander som allment henvises til spesialisthelsetjenesten, psykisk helsevern.

Det er ønskelig med bred poliklinisk erfaring, og at det i praksis skal kunne gis både langtids- og korttidsterapier da det forutsettes at den som tildeles en hjemmel skal kunne tilby behandling til traumepasienter, pasienter med personlighetsproblematikk og relasjonsvansker.

Det er ønskelig med kjennskap til emosjonsfokuserte og/eller kognitivt orienterte behandlingsformer.

Helse Sør-Øst RHF ønsker at den som tildeles hjemmelen lokaliserer seg i en gruppepraksis med andre avtalespesialister og/eller fastleger/annet helsepersonell

Det forutsettes samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og Akershus universitetssykehus HF, ved Follo DPS. jf. Rammeavtalen §1.3.

Nærmere opplysninger: rådgiver Kari Iren Austad Borge, Kapasitet og tjenesteutvikling, e-post Kari.Iren.Austad.Borge@helse-sorost.no, telefon 02411.

Søknad sendes elektronisk via Webcruiter. 

Vi gjør oppmerksom på at HPR nr., dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR»

NB! Vi gjør oppmerksom på at norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal vedlegges. Søknader uten vedlagt spesialistgodkjenning blir ikke vurdert.

 

Lenke til annonsen

Søk på stillingen
 

Arbeidssted
Helse Sør-Øst RHF - Lokalisert til Follo, Akershus
Søknadsfrist
22. februar 2019